Aplikace- Dotace na neinvestiční výdaje spojené s vědou a výzkumem

Zvažujete realizaci výzkumu a vývoje a chcete zafinancovat mzdy Vašich zaměstnanců? Pojďte s námi do výzvy APLIKACE. Tato podpora je kromě osobních nákladů zaměřená také na náklady na smluvní výzkum, poradenské služby či na odpisy Vašeho vybavení.

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké firmy

Termín podání žádosti o dotaci

08. 06. 2021 až 01. 9. 2021

Výše dotace

2 mil. Kč max. 100 mil. Kč

Míra podpory

25 - 70 %

Alokace výzvy

3 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR mimo hl. město Praha

Cíl programu

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů,
technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního
vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění
inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích

Žadatelé o dotaci

 • Malé a střední a velké podniky

Zaměření projektů

 • Aplikace  slouží k podpoření realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Podpořeny jsou projekty, kterých výstupem je alespoň jeden z těchto výsledků výzkumu a vývoje:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Z dotace můžete zaplatit

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Životní cyklus projektu

Životní cyklus dotatčního programu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v případě APLIKACE 5 let.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?