Aplikace – podpora realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Pracujete na inovativním řešení, které posune vaše podnikání?

Využijte výzvu Aplikace, která pomůže zafinancovat mzdy vývojářů, IT developerů a celých výzkumných týmů, ale také materiál a další náklady.

Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

Kdo může čerpat

MSP, velký podnik, výzkumná organizace

Termín podání žádosti o dotaci

od 1.9.2022 do 31.1.2023

Výše dotace

2 - 125 mil. Kč

Míra podpory

dle velikosti podniku (25 - 80 %)

Cíl výzvy

Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 1.9.2022 do 31.1.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 125 mil. Kč.
 • Druh výzvy: kolová (při hodnocení žádostí není rozhodující čas jejich podání)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 4 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace
  projektu, ne sídlo žadatele)

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 499 zaměstnanců)
 • společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 3 000 zaměstnanců)
 • velký podnik, který není malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední tržní kapitalizací, pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP
 • výzkumná organizace pouze v roli partnera s finančním příspěvkem

Podporované aktivity

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Průmyslový výzkum = plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

Experimentální vývoj = získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

Nepodporované aktivity

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center
 • základní výzkum
 • výrobní aktivity

Výstup projektu

Minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Způsobilé náklady

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu
 • osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • paušální náklady (dodatečné režijní náklady

Míra podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?