Vybudujte dětskou skupinu s 90% dotací

 Kapacity zařízení pro předškolní děti jsou v Česku dlouhodobě nedostatečné. Nová výzva Národního plánu obnovy vám umožní postavit nebo adaptovat prostory pro dětské skupiny a pomoct rodičům v uplatnění na trhu práce.

Termín podání žádosti o dotaci

6.11.2023 - 31.5.2024

Výše dotace

1 až 12 mil. Kč

Míra podpory

90 %

Cíl výzvy

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: 6.11.2023 – 31.5.2024 
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31.3.2026
 • Druh výzvy: jednokolová průběžná
 • Alokace výzvy: 1 mld. Kč
 • Míra podpory: 90 %
 • Minimální způsobilé výdaje: 1 mil. Kč vč. DPH
 • Maximální způsobilé výdaje: 12 mil. Kč vč. DPH
 • Režim financování: ex-post, kombinované ex post
 • Místo realizace: území ČR, včetně hl. m. Prahy
 • Udržitelnost projektu: 14 let (výstavby a rekonstrukce infrastruktury za účelem zřízení dětské skupiny)

Způsobilé náklady

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • Hlavní způsobilé výdaje: tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt;
 • Vedlejší způsobilé výdaje: tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích, nesmí přesáhnout 20 % výše celkových způsobilých výdajů.

Cílové skupiny

Rodiče dětí předškolního věku.

Oprávněný žadatel

 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. 

Oprávněnými žadateli jsou z výše uvedených jen organizace s minimálně roční aktivní činností prokazovanou účetní závěrkou za poslední uzavřené účetní období. Výše obratu (výnosy celkem) uvedená ve výkazu zisku a ztrát musí být min. ve výši 1/5 celkových výdajů na realizaci projektu, tj. součtu způsobilých i nezpůsobilých výdajů.

Investorem stavby smí být pouze žadatel. Není tedy možné celý projekt realizovat jako nákup komplexní služby od developera jako investora. Investor stavby je pro účely této výzvy chápán jako osoba uvedená jako stavebník na stavební dokumentaci předkládané v žádosti o podporu.

Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), 
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny. 
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu: demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby
 • pořízení systémů protipožární ochrany: pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy)
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy
 • výdaje vázané na energetické úspory:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, fototermické solární systémy.

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny
 • nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově nebo pozemku v docházkové vzdálenosti od budovy, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny
 • nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské skupiny
 • rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin
 • úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení, pokud má dětská skupina povinnost zřizovat dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu: demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby
 • pořízení systémů protipožární ochrany: pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy)
 • výdaje vázané na energetické úspory:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov, 
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, 
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů, 
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, fototermické solární systémy.
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti, energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • výdaje na povinnou publicitu
 • pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, zahradní domky, pergoly, které budou umístěny v areálu zařízení
 
 
 • pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků, pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na aktivity sloužící pro dětské skupiny (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek, např. kuchyň)
 • úpravy venkovního prostranství v areálu (např. chodníky, bezbariérový vstup do objektu, přístupové cesty v areálu zařízení), související s realizací projektu a přístřešky nevyžadující stavební povolení
 • vybudování parkovacích stání v rámci areálu nezbytných pro provoz zařízení
 • veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie nezpůsobilých výdajů
Vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % celkových způsobilých výdajů.
DPH je způsobilým výdajem s výjimkou DPH za nákup nemovitosti.
 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?