Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Pokud je Vašim cílem vyvracet mýty o ženských a mužských povoláních, umožnit zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života či přinést zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent a zkušenosti, bude Vás jistě zajímat výzva Diverzitní a flexibilní pracovní kultura. Ta je určena k zafinancování části mezd spojených s vytvořením nebo udržením pracovních míst.

Termín podání žádosti o dotaci

d 4.8.2022 do 3.8.2023

Výše dotace

1 - 10 mil. Kč

Míra podpory

až 100 % (dle typu žadatele)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby. 

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 4.8.2022 do 3.8.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí je rozhodující také čas jejich podání)
 • Typ financování: ex ante / ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 210 mil. Kč
 • Cílové území: Území celé České republiky

Žadatelé o dotaci

 • obchodní korporace 
 • OSVČ 
 • státní podnik 
 • nestátní neziskové organizace 
 • profesní a podnikatelská sdružení 
 • poradenské a vzdělávací instituce 
 • školy a školská zařízení 
 • vysoké školy 
 • veřejné výzkumné instituce 
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace 
 • dobrovolné svazky obcí 
 • sociální partneři 
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace 
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona 

Podporované aktivity

Výzva podporuje zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 

Podporované aktivity budou rozděleny do dvou oblastí v závislosti na tom, zda opatření budou realizována u příjemce nebo partnera. V části I. budou předloženy žádosti o podporu, kde opatření budou realizována přímo u žadatele. Část II. organizací, které do projektu vstupují jako partneři projektu (ne u žadatele). 

Oblast A: Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na MD/RD. 

Oblast B: Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 

Výstup projektu

Žadatel sleduje cílovou hodnotu k následujícím indikátorům:

 • Celkový počet účastníků 
 • Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) 
 • Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
 • Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 

Způsobilé náklady

V rámci této je umožněno hradit jenom neinvestiční výdaje.
Projekty s přímými i nepřímými náklady mohou do rozpočtu projektu také zařadit kategorii „Mzdové příspěvky“.

Rozlišují se dvě kategorie mzdových příspěvků:

 • mzdové příspěvky spojené s vytvořením nebo udržením pracovních míst 
 • mzdové příspěvky za účelem refundace osobních nákladů zaměstnavateli spojených s účastí zaměstnance na dalším vzdělávání

Mzdové příspěvky jsou financovány formou standardní stupnice jednotkových
nákladů.

Výši skutečně vzniklých výdajů souvisejících s dosažením jednotky příjemce poskytovateli neprokazuje.

Míra podpory

Míra podpory pro žadatele:

Míra podpory 100 %:

 • Organizační složky státu a obdobné organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace státu 
 • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
 • Státní vysoké školy 

Míra podpory 95 %:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
 • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • Obce, svazky obcí do 3000 obyvatel

Míra podpory 90 %:

 • Obce, svazky obcí nad 3000 obyvatel
 • Kraje a jejich organizace

Míra podpory 76,735 %:

 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích
 • Státní podniky
 • Družstva
 • Hl. město Praha, jeho městské části a příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení) 

Míra podpory pro partnery:

Míra podpory 76,735 %:

 • Všechny typy organizací

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora zavedení inovací do firem

Na jaro 2023 bude vyhlášena pátá veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Pokud je Vašim cílem vyvracet mýty o ženských a mužských povoláních, umožnit zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života či přinést zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?