Dotace na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Jste podnik či výzkumná organizace zaměřená na vývoj? Plánujete své aktivity rozvíjet prostřednictvím využitím moderních způsobů výroby a digitalizací? Pak je pro Vás program TREND vhodnou příležitostí pro uskutečnění Vašich plánů.

Kdo může čerpat

Podnik / Výzkumná organizace

Termín podání žádosti o dotaci

23.12.2021

Výše dotace

40 mil. Kč

Míra podpory

70%

Alokace výzvy

40 mil. Kč

Forma financování

Ex-ante

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl programu

Primárním cílem programu TREND je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků na základe podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Dílčím cílem je dále zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0. Rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách. Využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích.

Žadatelé o dotaci

 • pouze podnik
 • musí mít minimálně dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu (min. dvě zpracované roční účetní závěrky)
 • může podat maximálně 1 návrh projektu
 • může být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice

Z dotace můžete zaplatit

 • osobní náklady
 • Náklady na stroje a vybavení 
 • Náklady na smluvní výzkum 
 • Ostatní přímé náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné a další)
 • Ostatní nepřímé nákladyí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje)

Životní cyklus dotačního programu

Životní cyklus dotačního programu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci. Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle stanovených pravidel. Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“). Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání. Poskytovatel dotace projekt ukončí tím, že poskytne poslední dotaci a změní stav projektu v informačním systému „MS 2014 +“. Poté následuje období tzv. udržitelnosti (více k udržitelnosti dále).

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů.

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné rozdělit proplácení na etapy takto:

 • Každá etapa kromě poslední musí trvat alespoň 3 měsíce
 • V každé etapě kromě poslední musí být nárokováno alespoň 500 000 Kč

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly apod.

Kontroly projektu

Projekty jsou kontrolovány „od stolu“ na základě žádostí o platbu. Důslednější kontrola může proběhnout ze strany MPO/API na místě a to jak v průběhu, tak po konci projektu. Projekty mohou kontrolovat další orgány statní a EU správy.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Dotace na podporu sociální infrastruktury

 Potřebujete pro vaši sociální službu nakoupit budovy, zařízení a vybavení? Máte v plánu stavební úpravy neboli výstavbu budov, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních,

Dotace na fotovoltaické systémy

Potřebujete zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR? Pak je tato dotace právě pro vás.

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?