Dotace na podporu sociální infrastruktury

Potřebujete pro vaši sociální službu nakoupit budovy, zařízení a vybavení? Máte v plánu stavební úpravy neboli  výstavbu budov, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. V tom případě je tato dotace přímo pro vás.

Kdo může čerpat

Registrované sociální služby

Termín podání žádosti o dotaci

3. 2. 2022

Výše dotace

500 tis. - 60 mil. Kč

Míra podpory

až 95%

Alokace výzvy

2,5 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl programu

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Alokace výzvy je více než 2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výše dotace

 • Všichni žadatelé obdrží alespoň 85 % podpory

Další míra podpory závisí na právní subjektivitě žadatele a přičítá se k výše uvedeným 85 %

 • kraje a jimi zřizované organizace – 5 %
 • obce a jimi zřizované organizace – 5 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5 %
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace – 5 %
 • příspěvkové org. organizačních složek státu – 15 %
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí / městskými částmi hlavního města Prahy, jejichž hlavním Účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit soc. začleňování – 10 %

Způsobilé náklady

Stavba

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 • stavební Úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky
 • vybudování a stavební Úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)

Způsobilými výdaji jsou rovněž veškeré výdaje související se zvýšením energetické Účinnosti budov

Nákup nemovitostí

 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;
 • nákup stavby určené k odstranění

Podporované aktivity

  • nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
  • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební Úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby;

   

  • vybudování a stavební Úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby;
  • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
  • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
  • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
  • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
  • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
  • pořízení automobilu pro Účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany

Žadatelé o dotaci

 • kraje,
 • organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, městské části hlavního města Prahy,
 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Povinné přílohy

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • Položkový rozpočet stavby
 • Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025
 • Pověřovací akt
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Protokol k výpočtu tepelné stability v létě
 • Závazné stanovisko orgánu památkové peče
 • Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí

V případě, že se jedná o projekt jenom na pořízení vozidla, relevantní jsou přílohy:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Studie proveditelnosti
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Životní cyklus dotačního programu

Životní cyklus dotačního programu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci. Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle stanovených pravidel. Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“). Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání. Poskytovatel dotace projekt ukončí tím, že poskytne poslední dotaci a změní stav projektu v informačním systému „MS 2014 +“. Poté následuje období tzv. udržitelnosti (více k udržitelnosti dále).

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů.

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné rozdělit proplácení na etapy takto:

 • Každá etapa kromě poslední musí trvat alespoň 3 měsíce
 • V každé etapě kromě poslední musí být nárokováno alespoň 500 000 Kč

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly apod.

Kontroly projektu

Projekty jsou kontrolovány „od stolu“ na základě žádostí o platbu. Důslednější kontrola může proběhnout ze strany MPO/API na místě a to jak v průběhu, tak po konci projektu. Projekty mohou kontrolovat další orgány statní a EU správy.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Dotace na podporu sociální infrastruktury

Potřebujete pro vaši sociální službu nakoupit budovy, zařízení a vybavení? Máte v plánu stavební úpravy neboli  výstavbu budov, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních

Dotace na fotovoltaické systémy

Potřebujete zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR? Pak je tato dotace právě pro vás.

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?