Dotace pro podnikatele 2023 a 2024

Každý dobrý podnikatel neustále zkvalitňuje své výrobky nebo nabízené služby, investuje svůj čas a finanční prostředky do rozvojových aktivit firmy a zefektivnění výrobních i nevýrobních procesů.  V tom již mnoho let pomáhají evropské a státní dotace. Dotace nejsou sprosté slovo, je to příležitost – příležitost pro vás!

Termín podání žádosti o dotaci

3Q 2023 - 4Q 2024

Výše dotace

2 - 100 mil. Kč

Míra podpory

20-70 %

Evropské dotace se vyhlašují na sedmileté období a zrovna loňský rok byl přelomový, protože byly postupně vyhlašovány první výzvy z nového programového období 2021–2027.
Každé období je charakteristické svým zaměřením a novými podmínkami. Co nám úředníci přichystali na to aktuální, jaké jsou změny oproti tomu, na co jste byli zvyklí a na co se opravdu můžete těšit ještě letos a příští rok?

Obecně stále platí, že nejpodporovanější subjekty jsou malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, s ročním obratem do 50 mil. EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, které navíc mají sídlo nebo provozovnu mimo hlavní město Prahu. 

Nicméně do některých programů byly vpuštěny i podniky z Prahy nebo velké podniky. Jedná se o programy na výzkumné aktivity, stavební práce, vzdělávání zaměstnanců a flexibilitu práce v podnicích.

Změny OPPIK → OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Už nelze pořizovat výrobní stroje a technologie bez návaznosti na digitalizaci, zefektivnění firemních toků, výzkum nebo vývoj.  Jaké jsou změny oproti předchozímu období obecně:
 • Bodové zvýhodnění firem, které zavedly nebo zavádějí cirkulární ekonomiku
 • Snížení administrativní zátěže žadatele – zjednodušené vykazování u některých výzev
 • Nový systém pro podání žádosti a administraci dotací MS2021+, který je však obdobou MS2014+
 • Už nebude vyhlášen program na pořízení a obnovu firemních budov bez návaznosti na úspory energií (Program Nemovitosti)

Nové dotační výzvy:

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM

 • Cílem je zavedení a rozšíření praktického vyučování v malých a středních podnicích, z dotace lze hradit výdaje na pořízení vybavení a zázemí pro praktickou výuku i mzdu zaměstnanců, kteří se budou studentům věnovat.
 • Výše dotace je minimálně 0,5 a maximálně 10 milionů Kč, až 70 % nákladů
 • Žadatelem může být malý a střední podnik s projekty realizovanými mimo Prahu
 • Příjem žádostí bude trvat do 29.12.2023

DIGITALIZACE PODNIKU

 • Cílem této výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií – např. prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů
 • Výše dotace je minimálně 0,25 a maximálně 250 tis. EUR (de minimis), až 40 % nákladů
 • Žadatelem může být malý a střední podnik s projekty realizovanými mimo Prahu
 • Příjem žádostí bude trvat do 2.11.2023

Stávající zajímavé programy:

POTENCIÁL

 • Výzva podporuje podnikovou infrastrukturu pro výzkum a vývoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit firem, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi
 • Výše dotace je minimálně 2 a maximálně 100 milionů Kč, až 70 % nákladů
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik včetně Prahy
 • Příjem žádostí bude trvat do 25.9.2023

ÚSPORY ENERGIE

 • Výzva podporuje realizaci úsporných opatření, jako jsou například nové úspornější stroje, zateplení budov, nová okna nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Podmínkou je významná úspora nákladů na energie alespoň 30 %
 • Výše dotace je minimálně 0,5 a maximálně 200 milionů Kč, až 65 % nákladů
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik s projekty realizovanými mimo Prahu
 • Ukončení příjmu žádostí: 31.8.2023

INOVACE

 • Výzva podporuje zavádění inovací do výroby. Pomůže vám navázat na již ukončený výzkum a vývoj a zavést do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky nebo výrobní procesy
 • Dotace je určena na nákup výrobních strojů, hardwaru a softwaru a technologií nebo budov 
 • Výše dotace je minimálně 1 a maximálně 40 milionů Kč
 • Žadatelem může být malý, střední podnik a malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 499 zaměstnanců) s projekty realizovanými mimo Prahu.
 • Vyhlášení nové výzvy a příjem žádostí je plánováno v roce 2024.

APLIKACE

 • Výzva podporuje aktivitu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 
 • Pomůže vám zafinancovat mzdy vývojářů, IT developerů a celých výzkumných týmů, ale také materiál a další náklady na výzkum a vývoj nového produktu. Podmínkou je práce na inovativním řešení, které posune vaše podnikání.
 • Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi, díky které dosáhnete na vyšší míru finanční podpory
 • Výše dotace je minimálně 2 a maximálně 125 milionů Kč 
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik, výzkumná organizace s projekty realizovanými mimo Prahu
 • Vyhlášení nové výzvy a příjem žádostí je plánováno na 4Q 2023.

PROOF OF CONCEPT

 • Výzva podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi
 • Výše dotace je minimálně 0,5 a maximálně 20 milionů Kč
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky s projekty realizovanými mimo Prahu.
 • Vyhlášení nové výzvy a příjem žádostí je plánováno 15.9.2023. Příjem žádostí bude trvat do 15.12.2023.

MARKETING

 • Výzva podporuje účast na veletrzích a výstavách v zahraničí
 • Výše dotace je až 2,45 mil. Kč (podpora de minimis), 50 % z celkové výše způsobilých výdajů v případě malého podniku
 • Žadatelem může být malý a střední podnik mimo Prahu
 • Výzva je vyhlášena, příjem žádostí je plánovaný do 30.10.2023
 • Vyhlášení nové výzvy a příjem žádostí je plánováno na 4Q 2023.
 •  

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

 • Výzva podpoří rozšíření nebo výstavbu prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb malých a středních podniků
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik mimo Prahu
 • Vyhlášení výzvy: 1.8.2023, ukončení příjmu žádostí: 18.1.2024

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

 • Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků 
 • Výše dotace bude až 8 mil. Kč, až 70 % z celkové výše způsobilých výdajů
 • Žadatelem může být malý a střední podnik a znalostní organizace mimo Prahu
 • Výzva bude vyhlášena v 1Q 2024

DIGITÁLNÍ PODNIK – TECHNOLOGIE 4.0

 • Výzva podpoří technologie a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0
 • Výše dotace bude upřesněna v době vyhlášení výzvy
 • Žadatelem může být malý a střední podnik mimo Prahu
 • Výzva bude vyhlášena 9.10.2023. Příjem žádostí bude trvat do 15.2.2024.

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA LDS (lokální distribuční sítě)

 • Podporovanými aktivitami je posílení distribučních sítí a zvýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách a další řešení s tím související.
 • Výše dotace bude upřesněna v době vyhlášení výzvy
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik mimo Prahu
 • Výzva bude vyhlášena v 3Q 2023

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA – POWER TO GAS

 • Výzva podpoří projekty na výrobu zeleného vodíku a plynů z něho odvozených
 • Výše dotace bude upřesněna v době vyhlášení výzvy
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik mimo Prahu
 • Výzva bude vyhlášena v 1Q 2024.

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Výzva podpoří projekty na:
  • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
  • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
  • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
  • Snížení množství vstupů při výrobě.
 • Výše dotace bude upřesněna v době vyhlášení výzvy
 • Žadatelem mohou být malé, střední podniky i mid-caps mimo Prahu
 • Výzva bude vyhlášena 16.8.2023. Příjem žádostí bude trvat do 31.1.2024.

Změny OPZ → OPZ+

Jaké jsou změny oproti předchozímu období obecně:

 • Pravděpodobně v roce 2024 vejde v platnost nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování. Firmy a instituce podle něj budou zveřejňovat informace o svém vztahu k životnímu prostředí, sociální oblasti (např. péči o zaměstnance) a o řízení firmy (tzv. governance). V Česku se dotkne více než tisícovky firem, týkat se bude zejména těch s 250 a více zaměstnanci, které budou podle této směrnice povinně reportovat obdobně, jako je to u finančních výkazů.
 • Podniky z Prahy a místo realizace v Praze

Nové dotační výzvy:

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 • Výzva podporuje vzdělávání zaměstnanců
 • Výše dotace je minimálně 1 a maximálně 6 milionů Kč, dotace hradí 76,735 % nákladů
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik (nově včetně Prahy)
 • Příjem žádostí byl ukončen, ale připravuje se další výzva
DIVERZITNÍ A FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ KULTURA
 • Cílem výzvy je genderově vyvážená účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováha mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti
 • Výše dotace je minimálně 1 a maximálně 10 milionů Kč, 76,735 % nákladů
 • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik včetně Prahy
 • Příjem žádostí bude trvat do 3.8.2023

REALIZACE AUDITŮ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELI 

 • Alokace programu je 70  milionů Kč
 • Cílem je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem
 • Žadatelem může být malý, střední či velký podnik 
 • Podání žádosti je vyhlášeno na srpen 2023, ukončení do září 2024

PODPORA OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE   

 • Cílem výzvy je zlepšit přístup k zaměstnání, aktivovat systém záruk pro mladé lidi, pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce, pro neaktivní osoby a pro samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
 • Alokace programu je 300 milionů Kč
 • Podání žádosti je vyhlášeno na srpen 2023, ukončení do října 2023
 • Žadateli mohou být poradenské společnosti a vzdělávací instituce

Změny OPŽP 2014–2020 → OPŽP 2021–2027

Jaké jsou změny oproti předchozímu období obecně:

 • Inovativní prvky: větší počet průběžných výzev, ve kterých si jednotlivé podané žádosti o podporu nekonkurují. Bude hodnoceno pouze splnění podmínek pro poskytnutí podpory. 
 • Jednodušší administrace: využití zjednodušených metod vykazování nákladů prostřednictvím paušálních sazeb, nižší počet povinných příloh žádosti o podporu.
 • Zelené zadávání veřejných zakázek: vyšší míra podpory jako bonus pro žadatele, kteří budou v rámci tzv. zelených výběrových řízení nakupovat produkty vyráběné z recyklátů.
 • Snadnější realizace komplexních projektů: bude možné kombinovat různá opatření, která spadají do více fondů (ERDF, FS). Žadatel tak bude moci všechny investiční záměry administrovat prostřednictvím jediné žádosti o podporu.
 • Větší důraz na klimatická řešení: nový program zdůrazňuje zavádění klimatických opatření mitigačního i adaptačního charakteru.

Nové dotační výzvy:

Většina aktivit z předcházejícího programového období je podporována i v novém období, např. materiálové a energetické využití odpadů, kde žadatelem mohou být i obchodní společnosti. Nově se objevují další opatření:

PREVENCE VZNIKU DALŠÍCH TYPŮ ODPADŮ RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků:
 • Žadatelem mohou být obce, kraje, veřejná výzkumná instituce, školy, nadace, nadační fondy, spolky, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, obchodní společnosti uvedené v adresáři sociálních podniků.
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč, maximální bez omezení. Míra podpory je 85 %.
 • Nová výzva bude vyhlášena v 1Q/2024.

Podpora prevence vzniku odpadů
z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů:
 • Žadatelem mohou být obce, kraje, veřejná výzkumná instituce, školy, nadace, nadační fondy, spolky, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu, státní podniky, národní podnik, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků, FO podnikající
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč, maximální bez omezení. Míra podpory je 85 %.
 • Nová výzva bude vyhlášena v 1Q/2024.

PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Cílem opatření je investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu.
 • Výše dotace je minimálně 3 mil. Kč a maximálně 40 milionů Kč. Míra podpory je 80 %.
 • Žadatelem mohou být obce, kraje, veřejná výzkumná instituce, školy, nadace, nadační fondy, spolky, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu.
 • Nová výzva bude vyhlášena v 1Q/2024.

Stávající zajímavé výzvy:

VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 

 • Vybudování zařízení na materiálové využití odpadů.
 • Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, kraje, veřejná výzkumná instituce, veřejnoprávní instituce, školy, nadace, nadační fondy, spolky, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu, státní podniky, národní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, atd.
 • Výše dotace je minimálně 500 tis. Kč a maximálně dotace je bez omezení. Míra podpory je 85 %.
 • Nová výzva bude vyhlášena v 1Q/2024.

VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 

 • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití vyjma energetického využití směsného komunálního odpadu.
 • Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, kraje, veřejná výzkumná instituce, veřejnoprávní instituce, školy, nadace, nadační fondy, spolky, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu, státní podniky, národní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, atd.
 • Výše dotace je minimálně 500 tis. Kč a maximálně dotace je bez omezení. Míra podpory je 70 %.
 • Nová výzva bude vyhlášena v 1Q/2024.

Technologická agenturaČR (TAČR)

Programy Technologické agentury ČR se zaměřují zejména na výzkumné a vývojové aktivity podniků bez omezení odvětví. Výhodou těchto programů je, že některé z nich jsou určeny také pro velké nebo naopak pro začínající podniky. Projekty jsou financovány v tzv. ex-ante režimu. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt. Realizace projektů může probíhat i na území Prahy.

Program Prostředí pro život

 • 7. veřejná soutěž (PP1 a PP2): vyhlášení 12.7.2023
 • Podprogram 1: podpora projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (např. eGovernment) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů
 • Podprogram 2: podpora projektů zaměřených na environmentální technologie, ekoinovace a postupy pro ochranu životního prostředí
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace i organizační složky státu mohou být hlavními uchazeči nebo dalšími účastníky projektu
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 85 % (PP1), 80 % (PP2)

Théta 2

 • 1. veřejná soutěž (PP1 a PP2): vyhlášení plánováno v 9/2023
 • Podprogram 1: výzkum ve veřejném zájmu za účelem vytvoření podkladů (analýzy, modely, atd.) pro rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru
 • Podprogram 2: energetické technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem v ČR
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace 
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Průměrná intenzita podpory na projekt: 70 % 

Trend „Nováčci“

 • 11. veřejná soutěž (PP2): vyhlášení plánováno v 10/2023
 • Podprogram 2: „Nováčci“: nastartovatování výzkumných a vývojových aktivit podniků, které zatím nerealizovaly vlastní VaV aktivity nebo nákup VaV služeb od výzkumných organizací
 • Uchazeči: podnik (hlavní uchazeč), výzkumná organizace (další účastník)
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 80 %

Trend Technologičtí lídři

 • 12. veřejná soutěž (PP1): vyhlášení plánováno v 2Q/2024
 • Podprogram 1: podpora tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost
 • Uchazeči: podnik (hlavní uchazeč), výzkumná organizace (další účastník)
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 25 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 70 %

Sigma

 • 12. veřejná soutěž (PP1): vyhlášení plánováno v 2Q/2024
 • Podprogram 1: podpora tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost
 • Uchazeči: podnik (hlavní uchazeč), výzkumná organizace (další účastník)
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 25 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 70 %

Národní plán obnovy

Country for the Future

 • Pro projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.
 • Uchazeči: malý a střední podnik
 • Způsobilé kategorie nákladů: náklady na získání, uznání a ochranu patentů a dalších nehmotných aktiv, náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, režijní náklady. 
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 50 % 
 • Maximální výše účelové podpory projektu: 20 mil. Kč. 
 • Nová veřejná soutěž bude vyhlášena v 2Q/2024.

NPO Brownfieldy

 • Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží, „brownfieldů“,  prostřednictvím dotace v rámci velkých projektů.
 • Termín ukončení příjmu žádosti: 31.8.2023
 • Uchazeči: právnické osoby
 • Podporované aktivity: stavební úpravu nebo nástavbu stavby
 • Alokace výzvy: 450 mil. Kč (může být navýšena)
 • Minimální výše dotace: 30 mil. Kč. 
 • Maximální výše dotace: 500 mil. Kč. 

Modernizační fond

RES+

 • Program podporuje instalaci  samostatných projektů FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS) a sdružených projektů FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídícího systému. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp.
 • Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
 • Maximální výše dotace je až 370 mil. Kč na projekt, výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • Výzva bude vyhlášena ve 4Q 2023.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?