Dotační příležitosti pro firmy

Ke zvýšení zisku firmy potřebujete v 21. století “měkké” dovednosti a inovace. Držet si schopné, proškolené zaměstnance, využívat flexibilnější organizaci práce, mít lepší pracovní podmínky než konkurence. A navíc využívat nejmodernější technologie a poznatky v praxi.

Níže uvedené výzvy vám k tomu významně pomohou.

OPZ+ a TAČR

Nabízíme vám přehled dotačních titulů v rámci operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+), které jsou zaměřené na získání dotace pro podnikatele a firmy, a programy Technologické agentury ČR (TAČR), které se zaměřují zejména na výzkumné a vývojové aktivity podniků bez omezení odvětví. 

 

Mezi priority programu Zaměstnanost plus patří modernizaci institucí na trhu práce, podporu rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života a další profesní vzdělávání. K dalším tématům programu lze zařadit podpora a využití pracovní mobility, sociální začleňování a sociální bydlení.

Výhodou těchto programů TAČR je, že některé z nich jsou určeny také pro velké nebo naopak pro začínající podniky. Projekty jsou financovány v tzv. ex-ante režimu. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt. Realizace projektů může probíhat i na území Prahy.

Výzva 012: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

 • Termín příjmu žádostí: od 4.8.2022 do 1.8. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč 
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč 
 • Druh výzvy: průběžná
 • Typ financování: ex ante / ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 210 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Cílem výzvy je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

 

Podporované aktivity:

Oblast A:

 • Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na MD/RD. 
 • Realizace aktivit bude v projektech povinně probíhat v následujících čtyřech fázích, jejichž pořadí je nutné při realizaci dodržet. 
 1. Analýza výchozího stavu organizace.
 2. Zpracování strategie definující vizi, měřitelný cíl a požadovaný dopad v krátkodobém (doba realizace projektu) i v dlouhodobém horizontu (období 3 let po skončení realizace projektu).
 3. Implementace: zavádění opatření vycházejících ze strategie do
 4. Závěrečné vyhodnocení strategie.

Oblast B:

Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 

Podporovaná témata: 

 • Vytváření podmínek v organizaci pro vyrovnanější zastoupení žen/mužů na všech úrovních (povinné téma).
 • Vytvoření a realizace programů pro postup žen do pozic s rozhodovacími pravomocemi (volitelné téma).
 • Realizace aktivit bude v projektech povinně probíhat v následujících čtyřech fázích. Jejich pořadí je nutné při realizaci dodržet. 
 1. Analýza výchozího stavu organizace.
 2. Zpracování strategie definující vizi, cíl a požadovaný dopad v krátkodobém (doba realizace projektu) i v dlouhodobém horizontu (období 3 let po skončení realizace projektu). 
 3. Implementace: zavádění opatření vycházejících ze strategie do praxe.
 4. Závěrečné vyhodnocení strategie.

Projekty se mohou zaměřit na oblasti A a B – v kombinaci nebo samostatně. 

 

Cílová skupina pro obě oblasti: 

Zaměstnavatelé a jejich zaměstnankyně/zaměstnanci.

 

Míra podpory: 

EU podíl 76,735 %, SR podíl 0 %, žadatel 23,265 %.

 

Způsobilé náklady:

 • Osobní náklady – mzdy členů realizačního týmu a cílové skupiny
 • Cestovné realizačního týmu nebo zahraničních expertů
 • Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů – neodpisovaný hmotný a nehmotný
 • majetek pro realizační tým a cílovou skupinu (např. vybavení kanceláří a
 • kancelářská technika)
 • Nákup služeb: 
  Nákup nástroje pro nastavení flexibilní kultury (externí vývoj),
  Vzdělávací kurzy např. pro manažery/ ky rozhodující ve výsledku o diverzitě svých týmů
  Vzdělávací kurzy pro HR pracovníky

Program Prostředí pro život

 • 7. veřejná soutěž (PP1 a PP2): vyhlášení 12.7.2023
 • Podprogram 1: podpora projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (např. eGovernment) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů
 • Podprogram 2: podpora projektů zaměřených na environmentální technologie, ekoinovace a postupy pro ochranu životního prostředí
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace i organizační složky státu mohou být hlavními uchazeči nebo dalšími účastníky projektu
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 85 % (PP1), 80 % (PP2)

Doprava 2030

 • 2. veřejná soutěž: vyhlášení plánováno v 3/2024
 • Specifický cíl programu:
  1) Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  2) Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  3) Nízkoemisní a ekologická doprava – v rámci tohoto cíle bude možné podpořit pouze návrhy projektů, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj bezemisní dopravy
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace i organizační složky státu mohou být hlavními uchazeči nebo dalšími účastníky projektu
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 80 %

Podnikové vzdělávání

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 2024
 • Délka projektu: max. 24 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR
 • Forma financování: ex post
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová

 

Cílem je přispět k naplnění hlavního cíle EU v oblasti vzdělávání, a to zvýšení účasti dospělých ve vzdělávání. Díky této výzvě budou moci zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osvojení nových kompetencí, bude snižován nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce a současně bude zvyšována přizpůsobivost pracovní síly i zaměstnavatelů na změny na trhu práce.

 

Cílové skupiny:

zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k žadateli, s výjimkou osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
OSVČ – osoba žadatele.

 

Míra podpory:

Obchodní korporace, Státní podnik, Státní organizace, OSVČ: 76,735 %
Církve a náboženské společnosti: 95 %

Způsobilé náklady:

Pro tuto výzvu byly v aktivitě „Profesní vzdělávání“ stanoveny následující jednotky:
Vzdělávání: Příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)
Mzdový příspěvek: Příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby (zaměstnance) na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)

Podporované aktivity:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Výzva 030: Realizace auditů rovného odměňování zaměstnavateli (1)

 • Datum vyhlášení výzvy: srpen 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: září 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: září 2024
 • Alokace výzvy: 70 mil. Kč
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Druh výzvy: průběžná

Cílem výzvy je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

Cílové skupiny:

 • zaměstnavatelé
 • zaměstnanci

 Podporované aktivity:

 1. vytvoření kategorizace pracovních pozic na úrovni celé organizace, 
 2. analýza rovného odměňování a kultury organizace zaměřená na férové pracovní prostředí,
 3. navazující odborné poradenství.

Míra podpory

 • NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro organizace zřizované obcemi do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 % 
 • Pro organizace zřizované obcemi nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 % 
 • Pro organizace zřizované městskou částí hl. m. Prahy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 % 

Způsobilé náklady 

 • přímé náklady – osobní náklady
 • paušál (40 %) z přímých nákladů projektu – náklady na vybavení, nákup služeb

Théta 2

 • 1. veřejná soutěž (PP1 a PP2): vyhlášení plánováno v 9/2023
 • Podprogram 1: výzkum ve veřejném zájmu za účelem vytvoření podkladů (analýzy, modely, atd.) pro rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru
 • Podprogram 2: energetické technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem v ČR
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Průměrná intenzita podpory na projekt: 70 %

Trend

 • 11. veřejná soutěž (PP2): vyhlášení plánováno v 10/2023
 • Podprogram 2: „Nováčci“: nastartovatování výzkumných a vývojových aktivit podniků, které zatím nerealizovaly vlastní VaV aktivity nebo nákup VaV služeb od výzkumných organizací
 • Uchazeči: podnik (hlavní uchazeč), výzkumná organizace (další účastník)
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 80 %

Sigma

 • DC1 – Proof of Concept: vyhlášení plánováno v 11/2023
 • DC5 – Dlouhodobé výzkumné záměry: vyhlášení plánováno v 12/2023
 • Dílčí cíl 1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1): zefektivnit transfer poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlit tvorbu nových inovativních výrobků a služeb
 • Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2): zvýšit zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu
 • Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3): zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
 • Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce (DC4): zvýšit počet výsledků aplikovaného výzkumu vzniklých v rámci projektů mezinárodní spolupráce a rozšířit počet spoluprací mezi tuzemskými a zahraničními podniky a výzkumnými organizacemi
 • Dílčí cíl 5 – Průřezová podpora (DC5): posílit podporu nových příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu a inovací.
 • Uchazeči: podnik, výzkumná organizace 
 • Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady, subdodávky, nepřímé náklady (full cost, flat rate), ostatní přímé náklady
 • Průměrná intenzita podpory na projekt: 70 %

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?