Energetické úspory pro podnikatele

Následující výzvy Vám dopomohou ke snížení energetické náročnosti a k úspoře konečné spotřeby energie.

1. Fotovoltaické systémy s / bez akumulace

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Cíl programu

Cílem programu je zajistit dostatečný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl vykompenzován výpadek stávajících konvenčních zdrojů a zároveň splněny závazky v oblasti snižování emisních skleníkových látek. Program podporuje realizaci projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Kdo může žádat o dotaci

Podnikatelské subjekty na území celé ČR – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem  a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Alokace výzvy

4 mld. Kč

*Příjem žádostí může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory

35 % pořízení a instalace FVE

50 % akumulace energie mimo území hl. města Prahy

45 % akumulace energie na území hl. města Prahy

Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 8. 3. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí: 22. 3. 2022 (13:00)

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2022 (13:00)

Nejzazší datum ukončení projektu: 30. 11. 2023

Doba udržitelnosti projektu: 5 let

Aktivity

 • Podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem od 1 kWp do 1 MWh včetně.
 • Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemvitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
 • Aktivita b): žadatel má v nájmu puze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).
 • Pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích).
 • Uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie.
 • Možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě.

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, které zahrnují: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace: dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace stavby), dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.

2. Úspory energie

Cílem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat o dotaci

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:
 •  zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály aj.)
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

Alokace výzvy

4 mld. Kč

*Příjem žádostí může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory

malý podnik (do 49 zaměstnanců) –  50 %

střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 %

velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 %

Termíny výzvy

Termín podání předběžných žádostí: od 16. 05. 2022

Termín podání plných žádostí: od 16. 05. 2022

Aktivity

 • Podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem od 1 kWp do 1 MWh včetně.
 • Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
 • Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).
 • Pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích).
 • Uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie.
 • Možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě.

Způsobilé výdaje

 • Výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov.
 • Zateplení budov vč. střechy, výměna oken.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.
 • Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.
 • Zavedení a modernizace systémů měření.
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Projektová dokumentace a energetické posudky.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

IROP již zná termíny dotačních výzev na rok 2022

Populární Integrovaný regionální operačním program již konečně zná termíny plánovaných dotačních výzev pro nejbližší období. Žadatelé tak konečně vědí, s čím mohou v nejbližších měsících počítat. A

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?