Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Potřebujete dle současných standardů zmodernizovat váš gastro provoz či prádelnu ve školských, sociálních, zdravotnických zařízeních nebo potřebujete zrekonstruovat veřejnou budovu? S naší pomocí získáte dotaci pro investice do energetických úspor na území celé ČR, kromě území hlavního města Prahy. Míra podpory dosahuje 50 %. Snížíte náklady na provoz, přispějete k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

Termín podání žádosti o dotaci

1. 4. 2024 - 3. 3. 2025

Výše dotace

Jednotková dotace pro konkrétní aktivity

Míra podpory

cca 50 %

Cíl výzvy

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: 1. 4. 2024 – 3. 3. 2025 
 • Alokace výzvy: 300 mil. Kč
 • Míra podpory: cca 50 %, dle specifik jednotlivých aktivit
 • Minimální způsobilé výdaje: nejsou stanoveny
 • Maximální způsobilé výdaje: nejsou stanoveny
 • Místo realizace: celá ČR – MMR a PR, kromě území hlavního města Prahy
 • Druh výzvy: průběžná
 • Nejzazší termín realizace: do 31. 12. 2029

Zásadní podmínky podpory

 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, či jiné nově budované veřejné infrastruktuře
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře
 • Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a ruší směrnice 2010/30/EU
 • Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče
 • Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz
 • V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“

Cílová skupina

Veřejný sektor

Oprávněný žadatel

 • městské části Prahy mimo území hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 •  Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti /zvýšením energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních či zdravotnických zařízení)
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti /zvýšením energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních či zdravotnických zařízení)
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti /zvýšením energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo infrastruktuře
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu)
 • V případě, že je projekt realizován na budově nebo infrastruktuře, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?