Úspory energie- výzva II.

 Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb nebo na úspory energií. S naší pomocí  využijte příležitost dosáhnout na 35-80 % míry podpory z tentokrát opravdu velké částky způsobilých výdajů na jeden projekt.

Příjem žádostí: od 24. 5. roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

24. 5. 2024 - 30. 10. 2025

Výše dotace

625 tis.- 2 mld. Kč

Míra podpory

35 – 80 % dle typu podniku

Cíl výzvy

Cílem výzvy je snižování energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí a úspory energií v podniku ve snaze plnit závazky energeticko-klimatických cílů vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 24. 5. 2024 – 30. 10. 2025
 • Nejzazší ukončení realizace: 31. 10. 2026
 • Minimální způsobilé výdaje: 625 tis. Kč
 • Maximální způsobilé výdaje: 2 mld. Kč
 • Míra podpory: 35 – 80 % (v závislosti na typu podniku v rámci regionální mapy podpory, na výši úspory energie – buď 20, 30 či 40 procent a na typu podporované aktivity) 
 • Alokace výzvy: 5 mld. Kč
 • Typ výzvy: průběžná
 • Územní realizace: celá ČR, mimo území hl. města Prahy

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek 
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Výdaje na organizaci výběrového řízení (max. 80 tis. Kč)

Míra podpory

Podpora se týká režimu čl. 38 GBER (platí pro úsporu 20 – 30 %)

1. Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko

 • Malý podnik: 65 % způsobilých nákladů
 • Střední podnik: 55 % způsobilých nákladů
 • Velký podnik: 45 % způsobilých nákladů

2. Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod

 • Malý podnik: 55 % způsobilých nákladů
 • Střední podnik: 45 % způsobilých nákladů
 • Velký podnik: 35 % způsobilých nákladů
Pro úsporu 40 % energie platí: 
 • NUTS 04, 05, 07 a 08 míra podpory 50 % (velký podnik), 60 (střední) a 70 (malý)
 • NUTS 02, 03 a 06 je podpora 60 % (velký podnik), 70 (střední) a 80 (malý)

Podporované aktivity

1. Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů
 • Zateplení obvodového pláště
 • Výměna a renovace otvorových výplní
 • Další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • Zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády)
2. Instalace integrovaného zařízení na místě vyrábějící elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 • Fotovoltaické elektrárny, solární termické systémy včetně hybridních a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů
3. Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě

4. Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení

 • Maximální délka rozvodu k rozvodnému tepelnému zařízení je 500 metrů
5. Výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy a související infrastruktury
 • Potrubí, pokud je parkoviště umístěno buď uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí
6. Instalace zařízení pro digitalizaci budovy s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení
 • Pasivní instalace domovních rozvodů
 • Strukturovaná kabeláž pro datové sítě
 • Doplňková část širokopásmové infrastruktury na pozemku budovy, nikoli však rozvody nebo kabeláž pro datové sítě mimo pozemek 
7. Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové v

Specifika a omezení

A. Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu 
 • Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve
 • V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou.
 • Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce (získání stavebního povolení, zpracování studií proveditelnosti či zpracování projektové dokumentace)
B. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

C. Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik či na investiční projekt

D. Podpora nákladů na energetický posudek, projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v  režimu de minimis

E. Alternativní investice bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov, dle čl. 38 GBER

F. Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky
 • Podnikatelské subjekty vlastněné až do 100 % státem 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?