ERASMUS+ Partnerství pro spolupráci

Jste organizace zaměřená na vzdělávání a plánujete své aktivity rozvíjet prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce se zahraničními partnery? Pak je pro Vás program Erasmus+ vhodnou příležitostí pro uskutečnění Vašich plánů.

Kdo může čerpat

Organizace či instituce zřízená v zemi EU

Termín podání žádosti o dotaci

3.11.2021

Výše dotace

30 000 - 400 000 EUR

Míra podpory

100 %

Alokace výzvy

22,7 mil. EUR rok 2021

Forma financování

Dle typu partnerství

Místo realizace projektu

Celá EU

Cíl programu

Cílem programu Erasmus+ je podpořit vzdělávání a spolupráci v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství. Partnerství malého rozsahu a kooperativních partnerství mají za cíl podpořit spolupráci, kvalitu, inkluzi, kreativitu a inovace na úrovni organizací. Program Erasmus+ podporuje aktivity zaměřené na děti v mateřských školách, žáky, studenty, mládež a dospělé v oblastech školního vzdělávání, neformálního vzdělávání, vzdělávání dospělých a odborného vzdělávání a přípravy.

Žadatelé o dotaci

 • Organizace či instituce zřízená v zemi EU

Zaměření projektů

 • Zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci;
 • Vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů;
 • Rozvoj nových organizací a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody;
 • Vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže 

Z dotace můžete zaplatit

 • Řízení projektu (plánování, koordinace a komunikace, propagace a sdílení výsledků)
 • Nadnárodní setkání (setkání zúčastněných organizací)
 • Mzdové náklady na pracovníky, kteří zajišťují projektové aktivity
 • Akce na šíření výstupů (organizace akcí zaměřených na sdílení a šíření výsledků projektu)
 • Cestovní a pobytové náklady

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

V případě investičních projektů může projekt z pravidla začít již před podáním žádosti o dotaci. Existují, ale také projekty, které lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.

Realizace projektu končí momentem, kdy bylo dosaženo jeho cílů. Tento moment nastává
po uplynutí doby realizace. Aby mohl být projekt úspěšně ukončen, musí dojít k naplnění povinných indikátorů a musí být vyhotoveny stanovené výstupy projektu. Do konce období realizace projektu musí být také uhrazeny veškeré náklady projektu a účetní doklady musí být správně doloženy. V případě investičních projektů musí být s majetkem nakládáno dle pravidel dotace např. musí být zkolaudován, nebo zařazen do užívání.

Vyplacení dotace

Způsob, jakým je dotace vyplacena, je vždy stanoven institucí, která finance poskytuje. Nejčastěji je dotace vyplácena ve dvou formách financování – ex-post a ex-ante. Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady.

Forma financování ex-post (zpětně) spočívá ve financování první etapy projektu ze strany příjemce (subjektu, kterému byla dotace schválena a má podepsanou smlouvu o jejím poskytnutí). Po ukončení první etapy příjemce řádně doloží všechny účetní doklady, které se týkají projektu, a prostřednictvím monitorovacích zpráv o tyto náklady požádá

Ex-ante financování neboli financování předem znamená, že příjemce dotace obdrží její část ještě před začátkem projektu a první etapu projektu tak nebude muset financovat ze svého rozpočtu. Po ukončení etapy také řádně doloží účetní doklady a prostřednictvím monitorovacích zpráv o tyto náklady žádá. Finance, které dostane před začátkem projektu může použít na financování první etapy projektu, ale také na pokrytí nákladů dalších etap v případě, že by schválení a proplacení doložených účetních dokladů trvalo déle.

Udržitelnost

Udržitelnost projektu je doba, kdy je nutné zachovat výsledky a výstupy projektu. Jedná se o období minimálně jednoho roku, ale může to být i 5 let. Zde záleží na nastavených pravidlech ze strany instituce, která dotaci poskytuje. U některých typů projektů s obdobím udržitelnosti počítáno není. Během tohoto období je nutné 1 x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji projektu. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?