Příjemnější, flexibilní pracovní prostředí pro vyšší produktivitu

Modernizujte vnitřní klima své organizace. Rovnováha mezi prací a osobním životem zaměstnanců přináší vyšší produktivitu a nižší fluktuaci.

Termín podání žádosti o dotaci

4. 8. 2022 1. 8. 2024

Výše dotace

1 mil. Kč 10 mil. Kč

Míra podpory

77 % 100 %

Cíl výzvy

Cílem Výzvy je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 4.8.2022 do 1.8.2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč
 • Druh výzvy: průběžná
 • Typ financování: ex ante / ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 210 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Žadatelé o dotaci

Způsobilé náklady

 • Osobní náklady – mzdy členů realizačního týmu a cílové skupiny
 • Cestovné realizačního týmu nebo zahraničních expertů
 • Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů – neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek pro realizační tým a cílovou skupinu (např. vybavení kanceláří a kancelářská technika)
 • Nákup služeb:
  • Nákup nástroje pro nastavení flexibilní kultury (externí vývoj), 
  • Vzdělávací kurzy např. pro manažery/ ky rozhodující ve výsledku o diverzitě svých týmů
  • Vzdělávací kurzy pro HR pracovníky/ ce
  • Zpracování strategie
  • Poradenské služby na zavádění flexibility a diverzity v organizaci
  • Drobné stavební úpravy
 • Nepřímé náklady až do výše 25% přímých nákladů

Míra podpory (poskytována formou de minimis):

 • EU podíl 76,735 %, SR podíl 23,265 %, žadatel 0 %:
  • Organizační složky státu a obdobné organizace
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace státu
  • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
  • Státní vysoké školy
 • EU podíl 76,735 %, SR podíl 18,265 %, žadatel 5 %:
  • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
  • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: Obecně prospěšné společnosti • Spolky • Ústavy • Církve a náboženské společnosti • Nadace a nadační fondy • Místní akční skupiny • Sociální partneři • Hospodářská komora, Agrární komora • Svazy, asociace
  • Obce, svazky obcí do 3000 obyvatel včetně a jejich organizace • Obce • Příspěvkové organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) • Dobrovolné svazky obcí
  • EU podíl 76,735 %, SR podíl 13,265 %, žadatel 10 %:
   • Obce, svazky obcí nad 3000 obyvatel a jejich organizace • Obce • Příspěvkové organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) • Dobrovolné svazky obce
   • Kraje a jejich organizace • Kraje • Příspěvkové organizace zřizované kraji (s výjimkou škol a školských zařízení) a nemocnice založené krajem ve formě obchodních společností, ve kterých kraj drží 100% majetkový podíl
  • EU podíl 76,735 %, SR podíl 0 %, žadatel 23,265 %:
   • Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost • komanditní společnost • společnost s ručením omezeným • akciová společnost • evropská společnost • evropské hospodářské zájmové sdružení
   • Státní podniky
   • Družstva: družstvo • evropská družstevní společnost • OSVČ • Profesní komory
   • Hl.město Praha, jeho městské části a příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení)

Rozpad zdrojů financování pro část II.

 • EU podíl 76,735 %, SR podíl 0 %, žadatel 23,265 %:
  • Všechny typy organizací

   

Podporované aktivity

 • Výzva podporuje zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 

 • Projekty se mohou zaměřit na oblasti A a B – v kombinaci nebo samostatně.

 • Cílová skupina pro obě oblasti: Zaměstnavatelé a jejich zaměstnankyně/zaměstnanci.

Oblast A:

Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na MD/RD. 

Realizace aktivit bude v projektech povinně probíhat v následujících čtyřech fázích, jejichž pořadí je nutné při realizaci dodržet.

1. Analýza výchozího stavu organizace – detailní vyhodnocení reálných možností pro zavedení flexibility a managementu mateřské a rodičovské dovolené v organizaci s ohledem na individuální potřeby a zájem zaměstnanců, stávající zkušenosti s těmito tématy a možnosti dané charakterem činností v organizaci. Výstup analýzy bude povinně předložen ke kontrole do zprávy o realizaci projektu.

2. Zpracování strategie definující vizi, měřitelný cíl a požadovaný dopad v krátkodobém (doba realizace projektu) i v dlouhodobém horizontu (období 3 let po skončení realizace projektu).

 • Stanovení hlavního cíle a dílčích měřitelných cílů, kterých musí být dosaženo, aby došlo ke změnám ve fungování organizace.
 • Nastavení pravidelného vyhodnocování a reportingu ohledně plnění stanovených dílčích měřitelných cílů.

3. Implementace: zavádění opatření vycházejících ze strategie do praxe minimálně do těchto procesů:

Pro obě témata:

 • ukotvení nových pravidel a procesů do dokumentů organizace
 • komunikace změn uvnitř firmy i navenek
 • pravidelné vyhodnocení a reporting o plnění dílčích cílů

Pro téma zavádění flexibilní pracovní kultury:

 • vzdělávání HR pracovníků a pracovnic a managementu organizace v oblasti flexibilních úvazků

Pro téma zavádění managementu mateřské a rodičovské dovolené:

 • vzdělávání HR pracovníků a pracovnic a managementu organizace v oblasti managementu MD/RD

Závěrečné vyhodnocení strategie – plnění stanovených dílčích měřitelných cílů a sledování dopadů na fungování organizace a změny postojů vůči zaváděným opatřením.

Oblast B:

Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 

Podporovaná témata: 

 • Vytváření podmínek v organizaci pro vyrovnanější zastoupení žen/mužů na všech úrovních (povinné téma).
 • Vytvoření a realizace programů pro postup žen do pozic s rozhodovacími pravomocemi (volitelné téma)

Realizace aktivit bude v projektech povinně probíhat v následujících čtyřech fázích. Jejich pořadí je nutné při realizaci dodržet.

 • 1. Analýza výchozího stavu organizace – definování silných a slabých stránek s ohledem na genderovou diverzitu a určení prostoru pro změnu.
 • 2. Zpracování strategie definující vizi, cíl a požadovaný dopad v krátkodobém (doba realizace projektu) i v dlouhodobém horizontu (období 3 let po skončení realizace projektu).
  • Stanovení hlavního měřitelného cíle a dílčích měřitelných cílů, kterých musí být dosaženo, aby došlo ke změnám ve fungování
  • Nastavení pravidelného vyhodnocování a reportingu ohledně plnění stanovených dílčích měřitelných cílů.
 • 3. Implementace: zavádění opatření vycházejících ze strategie do praxe minimálně do těchto procesů:

Pro obě témata:

 • pravidelné vyhodnocení a reporting o plnění dílčích cílů
 • vyhledávání, nábor a výběr nových zaměstnankyň/zaměstnanců
 • nástup a adaptace nových zaměstnankyň/zaměstnanců
 • začlenění nových zaměstnankyň/zaměstnanců do organizace
 • odchod stávajících zaměstnankyň/zaměstnanců z organizace
 • změna a sdílení kultury organizace
 • předcházení předsudkům a stereotypům na pracovišti
 • ukotvení nastavených změn do dokumentů organizace
 • vzdělávání HR pracovníků a pracovnic a managementu organizace v oblasti diverzity

Závěrečné vyhodnocení strategie plnění stanovených dílčích měřitelných cílů a sledování dopadů na fungování organizace.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?