Dotace na fotovoltaické systémy

Potřebujete zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR? Pak je tato dotace právě pro vás.

Kdo může čerpat

Malé a střední
Velké firmy a OSVČ

Termín podání žádosti o dotaci

30.1.2022

Výše dotace

1 - 100 mil. Kč
(vyplatí se od 2 mil. Kč)

Míra podpory

35-50%

Alokace výzvy

100 mil. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl programu

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie   v rámci ČR. Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Výše dotace • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 – 50 % (45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy )
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí

Hlavní podmínky dotace

 • Podpořeny budou projekty do 1MW
 • Musí se jednat o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách
 • Pouze jedno odběrné místo do sítě
 • Získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Náklady, které nejsou způsobilé

 • DPH
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu
 • splátky půjček a úvěrů
 • pokuty a penále
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, f) výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou
 • nákup pozemků a budov
 • leasing
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací
 • výdaje spojené s administrací projektu, pokud pravidla pro žadatele a příjemce nestanoví jinak
 • výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora nebo podpora de minimis
 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy
 • nákup použitého vybavení

Žadatelé o dotaci

 • Malé, střední a velké podniky, OSVČ
Velké podniky mohou žádat pouze při splnění jedné z následujících podmínek:
 • Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu
 • Projekty, jejichž hlavním účelem v programu
 • Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje

Z dotace můžete zaplatit

Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují:

 • Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady)

Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny):

Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace.

 • RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby, který je upraven
  a. pro dodavatele stavby, dle jeho řešení technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel
 • SKP nebo DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného a. stavu stavby

Inženýrská činnost ve výstavbě:

 • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Životní cyklus dotačního programu

Životní cyklus dotačního programu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci. Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle stanovených pravidel. Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“). Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání. Poskytovatel dotace projekt ukončí tím, že poskytne poslední dotaci a změní stav projektu v informačním systému „MS 2014 +“. Poté následuje období tzv. udržitelnosti (více k udržitelnosti dále).

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů.

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné rozdělit proplácení na etapy takto:

 • Každá etapa kromě poslední musí trvat alespoň 3 měsíce
 • V každé etapě kromě poslední musí být nárokováno alespoň 500 000 Kč

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly apod.

Kontroly projektu

Projekty jsou kontrolovány „od stolu“ na základě žádostí o platbu. Důslednější kontrola může proběhnout ze strany MPO/API na místě a to jak v průběhu, tak po konci projektu. Projekty mohou kontrolovat další orgány statní a EU správy.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Dotace na podporu sociální infrastruktury

Potřebujete pro vaši sociální službu nakoupit budovy, zařízení a vybavení? Máte v plánu stavební úpravy neboli  výstavbu budov, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních

Dotace na fotovoltaické systémy

Potřebujete zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR? Pak je tato dotace právě pro vás.

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?