Dotace na nákup software a hardware

Uvažujete ve vaší společnosti o nákupu software nebo harware, které umožní zlepšení výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu. Pak je tato dotace právě pro vás. 

Kdo může čerpat

Malé a střední firmy

Termín podání žádosti o dotaci

15. 9. 2021 – 15. 11. 2021

Výše dotace

od 1 do 10 mil. Kč

Míra podpory

30 - 45 %

Alokace výzvy

300 mil. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR mimo hl. město Praha

Cíl programu

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

Žadatelé o dotaci

 • Malé a střední podniky

Zaměření projektů

 • Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních
  služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování,
  vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a
  kreativních průmyslů včetně související implementace;

 • Zřizování a provoz center sdílených služeb;

 • Budování a modernizace Datových center;

 • Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů
  a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení
  poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro
  návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

Z dotace můžete zaplatit

 • investiční a neinvestiční výdaje, přičemž investiční musí tvořit min. 50 %
 • investiční výdaje zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např.
  servery, čtečky, tiskárny, software, monitorovací systémy, webkamery,
  ERP,…)
 • neinvestiční výdaje zahrnují nákup služeb souvisejících s digitalizací, tzn.
  expertní poradenství, návrh, implementace či řízení ICT v organizaci žadatele,
  SW poskytován formou cloudových služeb

  Způsobilým nákladem nebude nákup výrobní technologie.

Životní cyklus projektu

Životní cyklus dotatčního programu

 • Příprava o podání žádosti

 • Realizace projektu a jeho ukončení

 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v případě ICT-Digitální podnik je 5 let. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Dotace pro velké podniky

V novém programovém období přichází dobrá zpráva i pro velké podniky nad 249 zaměstnanců, které mohou za určitých podmínek dosáhnout také na některé dotace. V

Podpora zavedení inovací do firem

Představujeme nově vyhlášenou čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným na zavádění

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?