Otevřená výzkumná a inovační infrastruktura pro podniky

Výzkum a inovace jsou v 21. století pro úspěch podniků a ekonomiky zásadní. Poskytujete nebo chcete poskytovat výzkumné a inovační kapacity? Potřebujete prostředky na zařízení, technologie, licence, software, know-how atd.? Potom je tato výzva právě pro vás!

Termín podání žádosti o dotaci

9. 8. 2023 18. 1. 2024

Výše dotace

5 mil. Kč 10 mil. Kč

Míra podpory

25 % 75 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: 9. 8. 2023 –⁠ 18. 1. 2024
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Kč
 • Cílové území: celá ČR
 • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 12. 2026
 • Režim financování: ex-post
 • Systém sběru žádostí: kolový

Výše dotace

 • aktivita A: min. 10 mil. Kč, max. 30 mil. Kč, 
 • aktivita B: 5 – 50 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce,
  10 – 150 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.

Žadatelé o dotaci

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Míra podpory

 • aktivita A: 75 % z celkových způsobilých výdajů
 • aktivita B: 25 % – 50 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity

A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům:

 • Stimulace činností v oblasti výzkumu a inovací (VaI), navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Specifika a omezení

 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt pro každou aktivitu.

Míra podpory pro aktivitu B:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury dle GBER bodu 91).
 • 25 % velký podnik / 35 % střední podnik / 45 % malý podnik v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a).
 • Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 % pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.

Způsobilé náklady

Pro aktivitu A:
 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).
Pro aktivitu B:
 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?