INOVACE- Dotace na nákup strojů a technologií

Uvažujete o nákupu strojů a technologií pro vaši společnost? Pojďte do  INOVACE. Tato podpora je zaměřena na nákup vybavení pro vaše výzkumné a vývojové centrum těmi nejmodernějšími stroji a tehcnologiemi. 

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké firmy

Termín podání žádosti o dotaci

15. 06. 2021 až 30. 8. 2021

Výše dotace

1 mil. Kč max. 100 mil. Kč

Míra podpory

25 - 45 %

Alokace výzvy

1 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR mimo hl. město Praha

Cíl programu

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

 

 

Žadatelé o dotaci

 • Malé a střední a velké podniky

Zaměření projektů

 • Inovace slouží k zavedení nových či inovovaných produktů a procesů na trh. Pořídit si z něj můžete veškeré stroje, hardware, software a další vybavení, které k finální výrobě budete potřebovat.

  Podpořeny jsou projekty zaměřené na:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

 • Nejsou podpořeny projekty z oblasti výzkumu a vývoje, projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele
 • poskytnutí dotace ani projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení.

Z dotace můžete zaplatit

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby (výdaje jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových
  způsobilých výdajů na Technologie)
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace

  Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Životní cyklus projektu

Životní cyklus dotatčního programu

 • Příprava o podání žádosti

 • Realizace projektu a jeho ukončení

 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v případě INOVACE  5 let. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?