Inovace – podpora zavedení inovací do výroby

Chcete navázat na svůj ukončený výzkum a vývoj a zavést do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky nebo výrobní procesy?

Využijte výzvu Inovace, která poskytuje podporu ve výši od 1 až do 40 miliónů korun na jeden projekt.

Kdo může čerpat

MSP, malá společnost se střední tržní kapitalizací

Termín podání žádosti o dotaci

od 1.9.2022 do 30.11.2022

Výše dotace

1 - 40 mil. Kč

Míra podpory

dle velikosti podniku a místa realizace projektu (20 - 60 %)

Cíl výzvy

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 1.9.2022 do 30.11.2022
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2025
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 40 mil. Kč.
 • Druh výzvy: kolová (při hodnocení žádostí není rozhodující čas jejich podání)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace projektu, ne sídlo žadatele) 

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 499 zaměstnanců)

Podporované aktivity

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí). Projekt má přímou vazbu na aktivity VaV, tj. v projektech musí být využity výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti apod.) či technologického postupu (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou organizací pro účely průmyslové aplikace u žadatele. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty, užitnými vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

Nepodporované aktivity

 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o podporu
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, technologií, strojů a zařízení

Způsobilé náklady

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Stavby
 • Technologie
 • Software a data
 • Práva k užívání duševního vlastnictví
 • Certifikace produktů

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení a dlouhodobý nehmotný majetek musí být:

 • zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti let nebo – v případě malých a středních podniků – tří let,
 • nový,
 • odepisovatelným aktivem,
 • musí se používat výlučně jen v provozovně, na kterou je podpora určena.

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Dlouhodobý nehmotný majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek. V případě pořízení práv k užívání duševního vlastnictví je možné do způsobilých výdajů zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší 6 měsíců.

Míra podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?