Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a komunitní rozvoj daného místa. 

Kdo může čerpat

Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních neziskových organizací

Termín podání žádosti o dotaci

1. 11. 2021

Výše dotace

1 325 000 Kč - 6 625 000 Kč

Míra podpory

až 90 %

Alokace výzvy

81 370 582 Kč

Forma financování

Ex-ante

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl podpory

Výzva podporuje jakékoli kulturní dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (např. výstavy, koncerty, festivaly, přednášky, zájmové kroužky a aktivity pro děti a dospělé vč. sportu). Kulturní dění má přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji místní komunity. Je podporováno zapojení místního obyvatelstva a dalších místních aktérů, jako jsou podniky, místní samospráva a občanská společnost.

Žadatelé o dotaci

 • jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních neziskových organizací

Zaměření projektů

Hlavním cílem této výzvy je posílit správu kulturního dědictví v souvislosti s jeho využitím a přispět tak k regionálnímu rozvoji. Podpora bude zaměřena na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví se silným potenciálem ovlivnit sociální a ekonomický rozvoj komunit. Projekty by měly naplňovat potřebu místní komunity nebo, pokud je to možné, i více potřeb. Je podporováno zapojení místního obyvatelstva a dalších místních aktérů, jako jsou podniky, místní samospráva a občanská společnost. Tím mohou být aktivovány místní zdroje ve prospěch cíle projektu. Financované projektové aktivity samy o sobě nejsou hlavním cílem, ale spíše způsobem, jak zajistit a povzbudit dlouhodobé smysluplné využívání kulturního dědictví, a vyzkoušet nové modely kulturního podnikání. Při vhodném využívání může kulturní dědictví zatraktivnit příslušnou lokalitu pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu a zajistit dobré životní podmínky místního obyvatelstva.

Z dotace můžete zaplatit

 • mzdy případně služby na aktivity v rámci současného umění (např. trvalé/dočasné expozice a výstavy, koncerty, festivaly, představení,
  místně specifické akce, kulturní rezidence)
 • interaktivní nástroje pro prezentaci kulturního dědictví (např. interaktivní panely, virtuální realita, mobilní aplikace, digitální hry)
 • vzdělávací aktivity (např. přednášky, besedy, projekce, semináře, kurzy, dílny, výtvarné ateliéry, vzdělávací programy, historické cesty, zážitková centra, konference, výzkumné činnosti vázané na předmět podpory (zjištění nových informací o předmětu podpory a jejich prezentace)
 • další aktivity určené pro veřejnost a místní komunitu (např. půjčování knih, veřejné knihovny), zájmové kroužky pro děti vč. sportu, zájmové aktivity pro dospělé a seniory vč. sportu)
 • nákupy technického vybavení nezbytného pro realizaci projektu (v případě investičních výdajů do výše 85 % celkových způsobilých výdajů)
 • doplňkově:
 • vzdělávací aktivity v oblasti kulturního podnikání a využívání místního kulturního dědictví (např. školení, sdílení zkušeností, mentoring ze strany partnerů, studijní pobyty).
 • vytváření a testování nových finančních modelů (např. mobilizace místních dobrovolníků a využívání jejich dovedností, rozvoj atraktivních turistických produktů založených na místní krajině/prostředí/historii, benefiční koncerty, pořádání akcí profesionálního současného umění)
 • posilování kapacit profesionálů v oblasti zprostředkování kulturního dědictví kreativní a nekonvenční formou (např. vzdělávání edukátorů, lektorů, muzejních pedagogů ve spolupráci s univerzitami či jinými odbornými organizacemi)
 • networkingové aktivity v oblasti kultury (např. spolupráce s místními akčními skupinami, samosprávou, školami/univerzitami, ekologickými organizacemi, podniky, profesionály v oblasti současného umění a jinými netradičními subjekty, které přispějí k udržitelnému využívání kulturního dědictví).
 • digitalizace
 • menší stavební a restaurátorské práce do výše 15 % celkových způsobilých výdajů
 • vypracování a zavedení marketingové strategie či strategie rozvoje publika, aktivity propagující předmět podpory (např. nové/modernizované webové stránky, publikace)

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

 • Příprava a podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“). Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Pokud jsou součástí projektu stavební práce, tak udržitelnost projektu je minimálně 5 let po ukončení projektu. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?