Investiční výzva podporující vznik nových dětských skupin

Alokace

2,74 mld. Kč

Míra podpory

100 % dotace (bez DPH)

Maximální a minimální výše dotace

3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)

Typ financování

ex-post

Ex-post financování znamená proplacení způsobilých výdajů až po realizaci daného projektu či dílčí etapy projektu. Příjemce musí tedy nejprve zafinancovat projekt nebo danou etapu z vlastních zdrojů. Každá tato etapa musí trvat minimálně 3 měsíce.

Termíny příjmu žádostí

30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti 

30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti 

30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti 

Podané žádosti se vyhodnocují dle splnění všech kritérií vždy po uzavírce daného kola až do vyčerpání celkové alokace.  Po uzavírce proběhne jejich hodnocení a výběr nejpozději do 5 měsíců. 

Cílové území

 Území celé České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Ukončení fyzické realizace projektu

Do 30. 6. 2025 a zároveň doba realizace maximálně 24 měsíců

Udržitenost projektu

10 let

Cíl výzvy:

 • cílem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách
  zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality
  poskytovaných služeb
 • výstupem projektu musí být zaevidovaná nová dětská skupina (rozšíření kapacit stávajících dětských skupin by mělo být umožněno v druhé výzvě Národního plánu obnovy)
 • V rámci jednoho projektu může dojít ke zřízení až 4 nových dětských skupin
 • Zápis do evidence dětských skupin musí být proveden nejpozději do data ukončení realizace projektu, tzn. ještě v době realizace projektu

Podporované aktivity výzvy:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Pouhý nákup objektu bez dalších úprav/rekonstrukce neodpovídá výzvě. Musí dojít ke zvýšení kapacit zařízení péče o děti prostřednictvím budování zařízení pro provoz nových dětských skupin. Další podmínkou výzvy je navržení a provedení opatření ke snížení energetické náročnosti objektu.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • Hlavní způsobilé výdaje – tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt
 • Vedlejší způsobilé výdaje – tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % výše hlavních způsobilých výdajů

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny
 • nákup  pozemku určeného k výstavbě nebo přiléhajícího k budově, která bude rekonstruována
 • nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby
  na provoz dětské skupiny
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí
  s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě
  stavby
 • rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin,
 • úprava nezastavěných venkovních ploch
 • budování a modernizace související inženýrské sítě v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu
 • projektová dokumentace stavby, posudek energetické náročnosti,
  energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,
 • výdaje vázané na energetické úspory – stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov, rekuperací, fotovoltaikou, výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo el. energii a pod.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
 • budování a modernizace podpůrných provozů pro dětské skupiny (jako např. jídelna, prádelna) v rámci nové výstavby nebo stavebních úprav (ne jako jediná aktivita projektu),
 • pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství v areálu (oplocení, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava a zřizování dětských hřišť , pítka, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • výdaje na povinnou publicitu,
 • veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie nezpůsobilých výdajů.

Výdaje na DPH jsou ve výzvě vždy nezpůsobilé, bez ohledu na statut žadatele/příjemce dotace. 

Prostředky není možné žádat na rekonstrukci objektu, který má příjemce jenom v pronájmu, ani když jde o dlouhodobý pronájem.

Časová způsobilost výdajů:

 • DUZP na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada musí být po 1. 2. 2020.

Oprávněným žadatelem může být pouze:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence,
  pokut, dluhu aj.
 • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty z celého území ČR:

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • Veřejnoprávní VŠ
 • Ústavy Akademie věd
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy 

Povinné přílohy žádosti:

Požadavkem výzvy je dodržení přísných kritérií pro energetickou úspornost budov, je tedy doporučeno vybrat si energetického specialistu a prokonzultovat, zda stávající projekt odpovídá požadavkům výzvy.  Pokud nemáte vlastního specialistu, můžeme Vám také doporučit námi již ověřené kontakty.
Po této konzultaci a odsouhlasení realizace projektu s Vámi budeme spolupracovat na níže uvedených přílohách žádosti:
 • Plná moc (pokud žádost o podporu v systému MS2014+ podepisuje za žadatele jiná osoba než statutární zástupce)
 • Doklad o právní subjektivitě žadatele
 • Studie proveditelnosti dle vzoru včetně jejich povinných příloh 
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu:
  • Výpis z katastru nemovitostí včetně snímků pozemkové mapy, ne starší 3 měsíců
  • V případě pořízení pozemků nebo budov kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 • Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru, případně stačí žádost nebo návrh o některý z povolovacích procesů uvedených ve stavebním zákoně
 • V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt
 • Projektovou dokumentaci stavby
 • Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů, je-li relevantní
 • Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu nebo jeho části, pokud bude projekt rozdělen na více fází (výpis z účtu, smlouva s bankou s úvěrovým příslibem, pokud je žadatelem obec – usnesení zastupitelstva ÚSC apod.) Zajištění financování může pocházet z více zdrojů
 • V případě koupě nemovitosti dokládá žadatel čestné prohlášení prodávajícího, že současný či některý z předchozích vlastníků nemovitosti neobdržel v posledních deseti letech dotaci z veřejných zdrojů  na nákup dané stavby/pozemku, popř. rekonstrukci objektu.
 • V případě projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá podrobný položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku RTS/ ÚRS.
 • Závazné stanovisko orgánu památkové péče, pokud je pro daný projekt relevantní
 • Protokol k výpočtu tepelné stability v létě
 • Prohlášení autorizované osoby v oboru technika prostředí staveb.
 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně
  samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací
 • Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní.
 • Doklad o existenci historie subjektu – Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední 3 uzavřená účetní období a daňové přiznání za poslední 3 roky

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?