Investiční výzva pro mateřské školy

Alokace

1,7 mld. Kč

Míra podpory

90 až 100 % v závislosti na typu žadatele 

Maximální a minimální výše dotace

1 mil. – 99 mil. Kč

Typ financování

ex-post

Ex-post financování znamená proplacení způsobilých výdajů až po realizaci daného projektu či dílčí etapy projektu. Příjemce musí tedy nejprve zafinancovat projekt nebo danou etapu z vlastních zdrojů.

Termíny příjmu žádostí

do 26. 9. 2022 do 14:00 

Cílové území

Území celé České republiky mimo Hl. m. Prahu – pro účely výzvy jsou definovány následující kategorie regionů:

Méně rozvinuté regiony 

 • obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraj

Přechodové regiony 

 • obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje
V závislosti na místě realizace projektu se liší struktura poskytnuté podpory (její podíl z EFRR a státního rozpočtu). Konečná míra podpory, a tedy i požadavek na vlastní zdroje příjemce dotace, je shodná pro oba typy regionů. 

Ukončení fyzické realizace projektu

Do 31. 10. 2025 

Udržitenost projektu

5 let

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je zlepšovaní rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. Výzva podporuje navýšení kapacit stávajících MŠ, vznik noveých MŠ, zkvalitnění podmínek MŠ pro poskytování vzdělávání, zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov nebo odstranění hygienických nedostatků definovaných krajskou hygienickou stanicí.

Podporované aktivity výzvy:

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ);
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně̌ vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov. 


Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady 

 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby (max. 7 %) a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady

Mezi přímé výdaje lze zařadit výdaje na:

 

 • stavbu
  • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ :
   • kmenové učebny (denní místnost / herna, prostory pro spánek dětí);
   • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky;
   • kuchyň, jídelna/výdejna jídel;
   • nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (např. 
šatny, hygienická zázemí, sklady vybavení, úklidové komory);
   • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově 
vybudovaných prostor;
   • zajištění bezbariérovosti (pozn. v případě, že v budově funguje další 
škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části 
budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);
   • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem) ;
   • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
  • nákup vybavení pro potřebu MŠ
   • nábytek;
   • elektronika, hardware a software vybavení kmenových učeben;
   • vybavení kuchyně, jídelny/výdejny.
  • nákup pozemku (max. do výše 10 % způsobilých výdajů na projekt)
  • nákup stavby

Mezi nepřímé výdaje lze zařadit výdaje na:

 • dokumentace žádosti o podporu (příprava a zpracování žádosti a související služby)
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu (PD, znalecké posudky, terénní průzkumy, stavební dozor aj.)
 • poplatky (pojištění majetku, poplatky související s uzavřením kupní smlouvy, poplatky za vydání stavebního povolení a jiné správní poplatky)
 • režijní provozní a jiné náklady (nájemné, OP leasing, úklid, internetové připojení a další)
 • publicita projektu
 • administrativní kapacity a řízení projektu (výdaj na zpracování zprávy o realizaci projektu aj.)
 • další náklady související s projektem (demolice budov, park. místa, učební pomůcky aj.)

Daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem, pokud příjemce dotace nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

 

Časová způsobilost výdajů:

 • 1.12022 až 31. 10. 2025 

Oprávnění žadatelé

 

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě̌ působí 
v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané 
v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti

Míra podpory dle žadatele

Struktura zdrojů dotačního  financování se liší v závislosti na regionu realizace. Konečná míra podpory pro příjemce zůstává stejná.

Typ žadatele

Míra podpory

OSS a PO OSS

100 %

Kraje

90 %

Obce

90 %

Organizace zřizované kraji / obcemi

90 %

Organizace zakládané kraji / obcemi

90 %

Dobrovolný svazek obcí

90 %

NNO

95 %

Církve a církevní organizace

95 %

Školské právnické osoby

90 %

Ostatní práv. osoby vykonávající činnost škol

90 %

Povinné přílohy žádosti:

 • Plná moc (v případě přenesení pravomoci žadatele na jinou osobu)
 • Zadávací a výběrová řízení
 • Doklady k právní subjektivitě žadatele
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázaní́ právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (zpravidla výpis z katastru nemovitostí aj.)
 • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákon
 • Doklad prokazující povolení krealizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • Znalecký posudek (v případě nákupu pozemku, stavby či použitého majetku, dokládá se nejpozději ke dní vydání PA)
 • Projektová dokumentace stavby
 • Rozpočet stavebních prací
 • Povinné přílohy prokazující vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích
 • Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů
 • Smlouva o zřízení BÚ
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Doložení výchozí kapacity MŠ
 • Rozhodnutí krajské hygienické stanice (je-li relevantní pro projekt)
 • Výpis z Evidence skutečných majitelů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?