IROP 99 Vybudování zdravotních středisek

Uvažujete o modernizaci či výstavbě zdravotního střediska? Využijte této výzvy, podpora je zaměřena na nákup zdravotnického vybavení a technologií, výstavbu i rekonstrukci pro zvláště ohrožené pacienty.

Kdo může čerpat

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Termín podání žádosti o dotaci

29. 07. 2021 až 10. 12. 2021

Výše dotace

20 mil. - 150 mil. Kč dle aktivity

Míra podpory

70 %

Alokace výzvy

2 450 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl programu

Hlavním cílem je zlepšení péče o ohrožené pacienty ve vybraných lékařských oborech (onkologie, kardiovaskulární nemocnění, pacienti se zvláště těžkou obezitou). Podporovány budou stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť a pořízení zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků v těchto lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

 

Žadatelé o dotaci

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Poskytovatelé lůžkové péče definované dle ohrožené cílové skupiny pacientů (lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná
  hospitalizace pacienta, lůžková péče musí být poskytována v rámci nepřetržitého provozu).

Oprávnění žadatelé dle podporovaných aktivit:
Podpora péče o onkologické pacienty
1. komplexní onkologická centra (KOC) – poskytovatel lůžkové péče definovaný ve Věstníku MZ ČR, částka č. 7/2020, resp. 8/2020, jakožto centrum vysoce specializované péče pro
dospělé vč. spolupracujících subjektů:
– Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
– Fakultní nemocnice Hradec Králové
– Fakultní nemocnice Plzeň
– Nemocnice České Budějovice, a.s.
– Fakultní nemocnice Olomouc
– Fakultní nemocnice Ostrava
– Nemocnice Nový Jičín, a.s.
– Krajská nemocnice Liberec, a.s.
– Krajská zdravotní, a.s. s místem poskytování zdravotních služeb: Ústí nad Labem a Chomutov
– Nemocnice Jihlava, p.o.
– Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
– Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (NPK, a.s.)
KOC se spolupracujícími subjekty:
– Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Fakultní Thomayerovou nemocnicí
– Fakultní nemocnice v Motole, zajištěna smluvní spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí,
Nemocnicí Na Homolce
– Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U sv. Anny v Brně
2. Hematoonkologická centra – poskytovatel lůžkové péče definovaný ve Věstníku MZ ČR č. 7/2020 jakožto centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé
– Ústav Hematologie a krevní transfuze


Podpora péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními
– poskytovatel lůžkové péče definovaný ve Věstníku MZ ČR č. 4/2021 jakožto centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé nebo centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a pro ransplantace srdce pro dospělé vč. spolupracujících subjektů s

Zaměření projektů

Podporovaná péče o ohrožené cílové skupiny (v daných lékařských oborech)

 • onkologičtí pacienti (lékařské obory: obory v rámci Komplexního onkologického či hematoonkologického centra )
 • pacienti s kardiovaskulárními onemocněními (lékařské obory: obory v rámci Centra vysoce specializované
  komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé nebo Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a pro transplantace srdce pro dospělé )
 • pacienti se zvláště těžkou obezitou (lékařské obory lůžkové péče: vnitřní lékařství (metabolicky/endokrinologicky zaměřené), chirurgie a další chirurgické obory, rehabilitační a fyzikální medicína, anesteziologie a resuscitace, JIP, ARO; a dále: radiologie a zobrazovací metody) 
 

Z dotace můžete zaplatit

Hlavní aktivity projektu – min. 85 %  způsobilých výdajů projektu:

 • stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských
  oborech / pracovištích dle aktivity / cílové skupiny; 
 • pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a
  zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích
  dle aktivity /cílové skupiny uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav
  potřebných k uvedení do provozu; 
 • pořízení mobilních vozů / sanitek pro převoz pacientů se zvláště těžkou obezitou
  (pouze u aktivity Podpora péče o pacienty se zvláště těžkou obezitou).

Vedlejší aktivity projektu – 15 % způsobilých výdajů projektu:

 • zpracování projektových dokumentací, 
 • technický dozor investora (TDI), autorský dozor (AD), zajištění bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci (BOZP), 
 • povinná publicita projektu

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

 • Příprava o podání žádosti

 • Realizace projektu a jeho ukončení

 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v tomto případě 5 let. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?