Energeticky účinné veřejné budovy​

Potřebujete snížit energetickou náročnost budovy nebo její vnitřní prostředí? Třeba v ní modernizovat osvětlení? Připravit ji na změnu klimatu, případně pro ni zajistit obnovitelný zdroj energie jako fotovoltaický systém nebo kotel na biomasu? Potom je tato dotační výzva vhodná právě pro vás!

Termín podání žádosti o dotaci

3. 4. 2023 - 1. 3. 2024

Výše dotace

dle výše nákladů

Míra podpory

30 až 70 %

Cíl výzvy

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Specifický cíl 1.1 – Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 3. dubna 2023
 • Deadline pro ukončení projektu: 1. března 2024
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 2 500 000 000 Kč
 • Realizace projektu: strukturálně postižené regiony, kraje: Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
 • Alokace: 2 500 000 000 Kč

Veřejná budova

 • Struktura navržená a postavená pro podporu veřejné infrastruktury a systémů. Mezi navrhované veřejné budovy patří například restaurace, ubytovací zařízení, administrativní nebo vzdělávací budovy nebo sportoviště
 • Je to budova užívaná orgánem veřejné moci, tj. buď orgánem státní správy (ministerstva, soudy, policie apod.), nebo orgánem samosprávy (městský úřad, obecní policie apod.).

Žadatelé o dotaci

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Výše dotace

 • 70 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity

OPATŘENÍ 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • Systémy využívající odpadní teplo
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Rekonstrukce otopné soustavy
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areál. škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

OPATŘENÍ 1.1.3 1 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (Nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1)

 • Modernizace vnitřního osvětlení
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • Vnější stínící prvky.

OPATŘENÍ 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (Nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.)

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

OPATŘENÍ 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (Nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.)

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za: tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu,
 • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy
 • Instalace solárně – termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Předmět projektu

 • Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
 • Specifický cíl 1.1 – Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 

Způsobilé náklady

 • Výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, tak i výdaje, které předcházejí realizaci projektu a jsou pro realizaci projektu nezbytné,
 • realizaci projektu je možné zahájit i před samotným předložením žádosti o
 • v případě výdajů financovaných formou ZMV (zjednodušená metoda vykazování nákladů) je nutné pouze ověřit, že práce odvozené z vynakládání těchto výdajů nebyly zahájeny před 1. 1. 2021 a byly ukončeny do 31. 12. 2029
 • Přímé realizační výdaje (nezbytné k dosažení cíle):
  • výdaje na nákup nemovitosti (musí být uvedeno v SC nebo textu výzvy jako způsobilý výdaj)
  • fyzická realizace
  • dodávky
  • montáž
  • osobní a režijní realizační náklady
  • vícepráce

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?