Dotace na krajinu, vodu, zeleň a cestovní ruch

Změny klimatu vyžadují adaptaci, zejména v oblasti využívání vody a ochranou před povodněmi. Dále je třeba napravovat ekologické přešlapy minulosti. Aby bylo Česko zemí příjemnou pro život i k návštěvě. Pokud jste nezisková organizace, která se těmito tématy zabývá, je následující přehled výzev určený právě pro vás. 

 

V rámci IROP, INTERREG a Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) je aktuálně otevřeno více výzev, jejichž tématem jsou ochrana přírody, vodní hospodářství a protipovodňová opatření, zelená infrastruktura ve městech, rekultivace starých skládek a brownfieldů a návazný cestovní ruch. Všechny výzvy jsou otevřené minimálně do podzimu 2023 s výjimkou výzvy č. 23 OPŽP s podáním žádosti do 31. 8. 2023.

V rámci regionálního rozvoje krajských samospráv jsou ještě v tomto roce otevřeny investiční výzvy z Jihomoravského kraje na aktivity pro cestovní ruch (karavanová stání) nebo na adaptaci na změnu klimatu (vodní toky, nádrže, zeleň aj.).

Odkaz pod číslem výzvy vede přímo na stránky poskytovatele. Rádi vám se získáním i administrací dotace pomůžeme. Ozvěte se nám.

Jaké prioritní osy, jaké oblasti podpory?

Neziskové organizace mohou u OPŽP žádat hned v několika prioritních osách:

 • Vodní, vegetační krajinné prvky a protipovodňová opatření – specifický cíl 1.3 Prevence rizika katastrof a adaptace na změnu klimatu (výzvy 46, 52, 53 a 54)
 • Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách – specifický cíl 1.1 Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (výzvy 37 a 38)
 • Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich využití – specifický cíl 1.3 Prevence rizika katastrof a adaptace na změnu klimatu (výzva 36)
 • Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině – specifický cíl 1.3 viz bod 1 a 3 (výzva 32)
 • Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy – specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění (výzva 31)
 • Obnova stability svahů – specifický cíl 1.3 viz body 1, 3 a 4 (výzva 23)
 • Srážkové vody a opatření proti povodním – specifický cíl 1.3 viz bod 6 (výzva 19)
 • Rekultivace starých skládek – specifický cíl 1.6 viz bod 5 (výzva 16)
 • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – výzva 1 a 2

U programu IROP mohou neziskovky žádat
v těchto oblastech:

 • Zelená infrastruktura (VRR, MRR, PR a ITI) – revitalizace veřejných prostranství, industriálních zón, brownfieldů, vznik parků a jejich propojení s centrem města, pozemní komunikace, umělé vodní prvky (výzvy 636465 a 77)
 • Veřejná prostranství – podpora technické a zelené infrastruktury – ulice, chodníky, zeleň, parky, zařízení pro zásobování vodou atp. (výzva 73)
 • Cestovní ruch (MAS a ITI) – výstavba a revitalizace odpočívadel, soc. zařízení, turistických cest a sítě značení, infrastruktura pro vodáky, navigační systémy (výzvy 86 a 90)

Mezinárodní program INTERREG

U mezinárodního programu INTERREG mohou NNO žádat na projekty v rámci přeshraniční spolupráce Česko a Polsko aktivity kulturně společenského charakteru v cestovním ruchu jako např. vzdělávací projekty, poutní cesty aj. nebo Česko a Sasko, kde lze realizovat prioritu č. 2 Změna klimatu a udržitelnost v rámci aktivit: harmonizace monitorovacích systémů, ochrana před povodněmi šetrná k přírodě či zařízení k ochraně podzemních vod

Lze narazit na omezení?

Ano, a to v těchto kritériích:

 1. Lhůta podání konec srpna 2023: výzva č. 23 OPŽP
 2. Charakter žadatele: u výzev IROP č. 37 a 86 je podmínka praxe v činnosti min. 2 roky; u výzvy IROP č. 38 je podmínkou praxe organizace min. 5 let
 3. Místo žádosti: výzvy č. 37, 77 a 90 IROP rozlišují tzv. program ITI (integrované územní investice) rozdělující žadatele na metropolitní oblasti a aglomerace celostátního významu, ITI nepokrývá celou ČR
 4. Výzvy 31, 32, 38, 63, 64, 65 IROP a dále 37 a 38 OPŽP rozlišují žadatele na Více rozvinutý region (VRR – pouze Praha), Přechodové regiony (PR) a Méně rozvinutý region (MRR); kritéria ITI a území MAS s  rozvinutostí regionů některé výzvy mezi sebou kombinují
 5. Obce náležející do oblasti Místní akční skupiny (MAS) u výzev č. 73 a 86 IROP; MAS mají vlastní dotační politiku, nebo spolupracují pouze jako posuzovatelé v již vyhlášených výzvách, např. s IROPem (kulturní památky atd.)

Dotační investiční možnosti na brownfieldy

Program NPO brownfieldy

 • Předmět dotace: stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a je určená pro vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo zdravotní služby. Odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku.
 • Malé projekty – výše dotace:  minimálně 3 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč
 • Velké projekty – výše dotace: minimálně 30 mil. Kč a maximálně 500 mil. Kč

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?