Obnova a vybavení kulturních památek z dotací

Není vaše památka přímo národní kulturní památkou nebo památkou UNESCO? Pak vám v programovém období 2021–2027 IROP nepomůže! Jsou ale další možnosti. I pro ostatní kulturní památky, kterých je násobně víc – muzea, galerie a jiné neziskové organizace (školy, knihovny, charity), právnické osoby, kraje, obce atd., jsme připravili tuto analýzu již vyhlášených vhodných dotačních příležitostí.

Termín podání žádosti o dotaci

Záleží na konkrétní výzvě

Výše dotace

2 - 100 mil. Kč

Míra podpory

20-70 %

Aktuálně lze mimo Prahu žádat o dotaci pro tyto účely:

 • na restaurování movitých kulturních památek v církevních objektech – obnova významných děl výtvarných nebo uměleckořemeslných, jako jsou oltáře (včetně oltářních obrazů), závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny,
 • na muzejní sbírky –  pro obory výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová či zvuková média – pokud zřizovatelem žadatele není Ministerstvo kultury. Podpora půjde pouze na nákup děl starších 50 let, která byla vystavena na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikována v odborném tisku, souborných publikacích nebo ve výstavním katalogu
 • na rozvoj obcí do 2 000 obyvatel – je podporována výstavba, rekonstrukce, modernizace a oprava veřejných infrastruktur, jako jsou pozemky, stavby nebo zařízení zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu (dopravní či technická infrastruktura, občanské vybavení či veřejná prostranství) 2 mil. Kč
 • na rozvoj městských, krajských a státních muzeí – stálých expozic přírodovědných, technických, národopisných aj. expozic na území Prahy a její metropolitní části (většina Středočeského kraje), území Brna a jeho metropolitní části (značná část Jihomoravského kraje), území Ostravy a její metropolitní části (značná část Moravskoslezského kraje) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská),
 • na obnovu knihoven v ČR – podpora cílí na revitalizace knihoven, včetně nové výstavby; aplikační software; zařízení na digitalizaci; expozice; depozitáře; technické zázemí; návštěvnická centra; edukační centra; restaurování sbírek knihovních fondů; technické vybavení knihoven aj.

Výzvy vyhlašované později v roce 2023

Jaký je rozdíl mezi výzvami?

Během léta a podzimu 2023 dojde k upřesnění termínů výzev a podávání žádostí na rok 2024. Jedná se o dotační tituly, ze kterých lze dostat dotaci:

 • na opravu a restaurování všech typů nemovitých kulturních památek (vč. technických, atd.) – např. vnější omítky, střešní krytiny, krovy, statika, výmalbu aj. Jde o havarijní program památkové péče MKČR pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek (vyjma ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace) z Ústředního seznam kulturních památek ČR,
 • na regeneraci městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) – podpora je např. na hlavní oltáře nebo varhany v kostelích (pokud je tato stavba kulturní památkou a nachází se na území MPR nebo MPZ a PR Kuks). Není určen pro památky ve vlastnictví ČR,
 • na vesnické památkové rezervace (VPR) vesnické památkové zóny (VPZ) a krajinné památkové zóny (KPZ) – jde o podporu obnovy a zachování zejména památek lidové architektury jako např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, venkovské kostely, zámečky, tvrze, technická díla, sochy a pomníky, zahrady nacházející se na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Programu se nemohou účastnit příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
 1. Míra alokace prostředků – nejvíce dotovaný je program IROP č. 50 na muzea (viz bod vii) ve výši 1 miliardy, poté podpora knihoven (bod v) ve výši necelé miliardy. Příspěvek na restaurování památek (bod i) vychází z doložených nákladů. U podpory na muzejní sbírky (bod ii) výše stropu dotace není stanoven. 
 2. Věcná kritéria splnění žádosti – konkrétní podmínky nabízí jednotlivá výzva u každého programu samostatně.
 3. Působnost podporyvětšinou jde o celé území ČR. Program na “rozvoj pro obce do 2000 obyvatel” je určený pouze pro Středočeský kraj (bod iii) a u programu na “rozvoj muzeí” se jedná o aglomerace vybraných měst a metropolitních oblasti velkých měst (bod vii).

Program “obnova knihoven”(bod v) rozděluje celé území ČR na MRR (méně rozvinuté regiony) a PR (přechodové), který ještě rozlišuje podmínku podpory na obce nad 10 tisíc obyvatel. Menších obcí se tedy dotace netýká.

U “Havarijního programu” je podpora zacílena dle výše investičních nákladů a dle regionu – každý kraj dostává odlišnou alokaci (bod a), podobně u programu na “regenerace MPZ, MPR, VPR, VPZ a KPZ ” (bod b a c).

Na co si dát pozor?

Některé výzvy, jako rozvoj muzeí či obnova knihoven, mají danou alokaci, ostatní mají přidělené prostředky dle doložených nákladů. Rovněž povaha žadatele hraje roli – muzejní sbírky, restaurace nemovitých památek a regenerace MPR, MPZ, VPR, VPZ a KPZ vylučují účast památek vlastněné státem. 

Pokud potřebujete zlepšit vnitřní kvalitu budov, energetickou účinnost budov, snižovat emise skleníkových plynů a adaptovat je např. na změnu klimatu, aktuálně běží výzva na komplexní úsporné projekty ve veřejných budovách a na veřejnou infrastrukturu.

Rádi vám pomůžeme se ve všech podmínkách dotačních výzev vyznat. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?