Obnova kulturních památek za výhodných podmínek

Chcete dát nový život památce, kterou spravujete, a potřebujete finanční podporu? S naší pomocí a dotací IROP můžete rekonstruovat stavbu, restaurovat expozice, dokumentovat fondy, vytvořit moderní návštěvnická centra či obnovit technické zázemí, např. zabezpečení.

Termín podání žádosti o dotaci

7. 7. 2023 - 31. 12. 2027

Výše dotace

podle výše způsobilých nákladů

Míra podpory

až 95%

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zlepšit kvalitu ochrany kulturního dědictví a zlepšit přístupnost památek a současně posilovat úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji a sociálním začleňování.

 

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: 15. 6. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 7. 7. 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 30.6.2029
 • Alokace výzvy: celkem 2 483 706 597 Kč
  (z toho EU 1 961 331 725 Kč, státní rozpočet 522 374 842 Kč)
 • Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena, dle výše nákladů
 • Maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena, dle výše nákladů
 • Režim financování: ex-ante
 • Maximální délka projektu: do 2029
 • Místo realizace: území ITI a regiony MMR a PR
 • Druh výzvy: průběžná jednokolová

Míra podpory

Méně rozvinuté regiony

(MMR – Ostravská metropolitní oblast, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Liberecko-jablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace)

 • Organizace zřizované státem: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0 %
 • NNO, církve a jejich organizace, výzkumné instituce / státní školy: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %
 • Ostatní školy a školská zařízení: EU 85 %, státní rozpočet 5 %, žadatel 10 %
 • Obce, kraje, organizace zřizované obcemi / kraji a ostatní (vč. fyz. osob): EU 85 %,
 • státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %

Přechodové regiony

(PR – Pražská a Brněnská metropolitní oblast, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace)

 • Organizace zřizované státem: EU 70 %, státní rozpočet 30 %, žadatel 0 %
 • NNO, církve a jejich organizace, výzkumné instituce / státní školy: EU 70 %, státní rozpočet 25 %, žadatel 5 %
 • Ostatní školy a školská zařízení: EU 70 %, státní rozpočet 20 %, žadatel 10 %
 • Obce, kraje, organizace zřizované obcemi / kraji: EU 70 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 15 %
 • Organizace zakládané obcemi / kraji: EU 70 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 30 %
 • Ostatní (vč. fyzických osob): EU 70 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 30 %

Podmínky podpory

Nemovitá památka

Musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako 

 • kulturní památka, národní kulturní památka nebo památka v Seznamu UNESCO
 • nebo památka v Indikativním seznamu UNESCO

Movitá památka

Musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako 

 • národní kulturní památka (viz Památkový katalog na webu)
  • žadatel obdrží doporučení (jako povinná součást příloh) od řídícího výboru ITI o souladu záměru se strategií území ITI v dané lokalitě

Podporovány nebudou 

 • komerční zařízení ubytovací a stravovací (hotel, hostel, restaurace, kavárna)
 • kavárny podpořeny jen pokud jsou funkčně svázány s památkou

Oprávněný žadatel

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření

Cílové skupiny

 • návštěvníci památek
 • žáci a studenti
 • obyvatelé
 • odborná veřejnost
 • uprchlíci, migranti
 • podnikatelské subjekty
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • osoby se zdravotním postižením

Podporované aktivity

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek
  • revitalizace památek, expozice, depozitáře
  • technické a technologické zázemí
  • návštěvnická a edukační centra
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
  • ochrana a zabezpečení památek
  • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo u Indikativního seznamu UNESCO
  • parkoviště u památek: max. 5 % celkových způsobilých výdajů
  • Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Způsobilé náklady

 • přímé náklady – osobní náklady – hlavní část a doprovodná část projektu
 • Hlavní část (podpora 90 %)
  • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
  • rekonstrukce a stavební obnova budov památek
  • stavební obnova a nová výstavba depozitářů
  • budování inženýrských sítí pro potřeby památky
  • odstraňování bariér (výtahy, bezbariérové prvky pro znevýhodněné osoby,
  • budování / úprava přístupových cest a prvků)
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (zateplení, výměna
  • střechy, sanace zdí, výměna zdroje tepla a celé otop. soustavy, FTW, soláry)
  • obnova parků (jen pro NKP a KP)
 • Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb
  • nové expozice, rekonstrukce stávajících expozic
  • sbírkové předměty, modely
  • přednáškové sály a edukační prostory
  • konzervátorsko-restaurátorské dílny
  • zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna
  • pro návštěvníky)
  • ochrana a zabezpečení památek
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a
  • aplikační software
 • Pořízení služeb
  • restaurátorské a konzervační práce na nemovitých a movitých památkách
  • restaurování a konzervace movitých předmětů (jako součást podpor. památek)
 • Daň z přidané hodnoty: podmínky dále v Obecných pravidlech
 • Doprovodná část (podpora max. 10 %)
  • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci stavby
  • projektová dokumentace
  • odborné a znalecké posudky pro přípravu projektové dokumentace
  • administrativní výdaje související s územním a stavebním řízením
  • hydrogeologický průzkum
  • archeologický průzkum
  • geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu
  • dokumentace v procesu EIA
  • plán BOZP
  • výkon dozoru BOZP
  • audity
  • další související průzkumy, inženýring projektu, technický dozor investora,
  • autorský dozor
  • Studie proveditelnosti: max. limit 290 000 Kč
  • Parkoviště u památky: max. 5 % celkových způsobilých výdajů
  • Publicita projektu
  • Projektové řízení: nákup služby
  • Organizace zadávacích a výběrových řízení
  • Libreta a projektová dokumentace k expozicím

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?