Podpora energetických úspor ve veřejných budovách

Snižování energetické náročnosti je dnes, i kvůli extrémně vysokým cenám za energie, aktuálnější než kdy dříve. Podpora pro efektivnější a účinnější nakládání s energiemi ve veřejných budovách přichází i s nově schváleným Operačním programem Životní prostředí. Program se pak vzájemně doplňuje i s aktuálně běžícím Národním plánem obnovy, který stále nabízí možnosti pro komplexní řešení energetických úspor ve veřejných budovách.

Jednou z možností, která nabízí komplexní řešení rekonstrukce veřejných budov za účelem snížení energetické náročnosti je i výzva č. 12/2021 z Národního plánu obnovy, která stále umožňuje žadatelům předkládat své záměry, a to až do 30.9. 2022. Výzva podporuje energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění a dalších prvků, ale také podporuje pořízení různých zdrojů obnovitelné energie. 

Zcela nově pak nabízí zajímavé možnosti konečně schválený Operační program Životní prostředí. Ten v současné chvíli podporuje výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy nebo poskytuje významnou podporu při výstavbě zcela nových veřejných budov v pasivním či plusovém energetickém standardu. Energetické úspory budou podpořeny také v oblasti náhrady neefektivního technologického vybavení, jako je vybavení kuchyně či prádelny např. ve školách, zdravotnických zařízení a dalších institucích. 

Aktuálně jsou v oblasti energetických úspor pro VB vhodné tyto výzvy:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (NPO)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: do 30.9. 2022

Druh výzvy: průběžná

Forma a výše podpory: 

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na snížení konečné spotřeby energie, snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů a dalších parametrech. Dle naplnění těchto parametrů se podpora pohybuje mezi 40-55% celkových způsobilých výdajů.

Cíl výzvy

 Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie

.

Podporované aktivity

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání).
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.
 • Instalace solárně-termických kolektorů.

Způsobilí žadatelé

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace2, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (OPŽP)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 24. 8. 2022 – 30. 5. 2023

Druh výzvy: průběžná

Míra podpory a výše dotace: až 50% (výše dotace je dána tzv. jednotkovými náklady v závislosti na technické kvalitě provedeného opatření)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajících fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

o tepelné čerpadlo,

o kotel na biomasu,

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající  OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Způsobilí žadatelé 

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Dotace není určena pro obce s počtem obyvatel menším než 3000 (k 1.1. 2022 dle ČSÚ), tyto budou podpořeny z Modernizačního fondu.

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pasivní nebo plusové budovy (OPŽP)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 24. 8. 2022 – 30. 5. 2023

Druh výzvy: průběžná

Míra podpory a výše dotace: 

Výše dotace a míra podpory se liší v závislosti na zvoleném energetickém standardu takto:

Budovy ve vysokém energetickém standardu: max. výše dotace 100 mil. Kč, míra podpory 40%

Budovy v pasivním energetickém standardu: max. výše dotace 120 mil. Kč, míra podpory 50%

Plusové (nulové) budovy: max. výše dotace 140 mil. Kč, míra podpory 70%

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Cíl výzvy

Základním cílem Výzvy je podpora projektů efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Podporované aktivity

 • Výstavba budov:

  • ve vysokém energetickém standardu,
  • v pasivním energetickém standardu,
  • plusových (nulových) budov.

Způsobilí žadatelé

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů (OPŽP)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 24. 8. 2022 – 30. 5. 2023

Druh výzvy: průběžná

Míra podpory: až 50% 

Minimální a maximální výše dotace: není stanovena 

Cíl výzvy

Způsobilí žadatelé

Cílem Výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. V praxi se jedná především o náhradu starých a neúčinných spotřebičů a vybavení (např. kuchyní, prádelen aj.) a jejich náhradu novými, energeticky úspornějšími.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Cíl výzvy

Cílem Výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. V praxi se jedná především o náhradu elektronických zařízení a spotřebičů (vybavení kuchyně, prádelen aj.) s vysokou spotřebou energie za nové, energeticky úspornější. 

Způsobilí žadatelé

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Čekají na Vás výzvy především v těchto oblastech: