Podpora pečujících osob a sdílené péče

Chcete se zabývat vzděláváním či specifickým poradenstvím pro neformální pečující?

Pak je pro Vás výzva „Podpora pečujících osob a sdílené péče“ vyhlášená z programu OPZ+, která podpoří projekty ve výši od 1 do 10 milionů Kč.

Termín podání žádosti o dotaci

od 12. 8. 2022 do 8. 11. 2022

Výše dotace

1 - 10 mil. Kč

Míra podpory

až 100 % (dle typu organizace)

Cíl výzvy

Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 12. 8. 2022 do 8. 11. 2022
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč.
 • Druh výzvy: kolová (žádosti se po ukončení příjmu žádostí hodnotí najednou, není tedy rozhodující čas podání)
 • Typ financování: ex ante (příjemce obdrží platbu předem)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 200 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Žadatelé o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace:
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • církevní právnické osoby
  • nadace a nadační fondy
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované hl. městem Prahou
 • Dobrovolné svazky
 • Obce
 • Organizace zřizované kraji nebo obcemi
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb 

Podporované aktivity

 • Podpora pečujících osob
  • Aktivity směřují k podpoře neformálních pečujících a blízkého okolí osoby závislé na péči s cílem zajistit kvalitní péči o osobu závislou na péči tak, aby mohla setrvat ve svém přirozeném prostředí.
 • Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče
  • Aktivity směřují k podpoře sdílené péče, jejímž hlavním cílem je propojit využívání neformální péče společně s profesionálními poskytovateli péče, případně jinými organizacemi/aktéry, kteří jsou v této oblasti relevantní.
   Výsledkem činností by mělo být setrvání osoby závislé na péči v jejím přirozeném sociálním prostředí se zajištěním kvalitní péče, podpora osoby závislé na péči v jejím co největším možném začleňování do komunity a zároveň ulehčení péče pečujícím.
 • Aktivity zaměřené na neformální a sdílenou péči na úrovni obcí
  • Aktivity směřují k podpoře spolupráce místní samosprávy a organizací v daném území, které působí v oblasti péče o osobu závislou na péči, k vytvoření spolupracující sítě jednotlivých aktérů v oblasti péče a ke zprostředkování informací cílové skupině o možnostech řešení péče o osobu závislou na péči v přirozeném sociálním prostředí.

Míra podpory

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro podnikající subjekty: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %
  (Podíl žadatele pro část projektu spadající do kategorie „méně rozvinutých regionů“ činí 15 %, pro část projektu spadající do kategorie „přechodových regionů“ činí 30%, pro část projektu spadající do kategorie „více rozvinutých regionů“ činí 60 %)
 • Pro obce a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro obce a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace, organizace zřizované hl. městem Prahou: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %
  (Podíl žadatele pro část projektu spadající do kategorie „méně rozvinutých regionů“ činí 15 %, pro část projektu spadající do kategorie „přechodových regionů“ činí 30%, pro část projektu spadající do kategorie „více rozvinutých regionů“ činí 60 %)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?