Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Cílíte na zapojování dětí, rodin a mladých dospělých do rozhodovacích procesů, které ovlivňují jejich život?

Využijte výzvu, na kterou je vyčleněno 450 milionů korun a reaguje na Národní strategii ochrany práv dětí na období 2021–2029.

Termín podání žádosti o dotaci

od 24.8.2022 do 8.12.2022

Výše dotace

1- 10 mil. Kč

Míra podpory

až 100 % (dle typu organizace)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 24.8.2022 do 8.12.2022
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2027
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí je rozhodující také čas jejich podání)
 • Typ financování: ex ante (příjemce obdrží platbu předem)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 450 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Žadatelé o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace:
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • církevní právnické osoby
  • nadace a nadační fondy
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované hlavním městem Prahou
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obce
 • Organizace zřizované kraji nebo obcemi
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

Ve výzvě je možné partnerství s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Podporované aktivity

 • Podpora služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny
  • Přímá práce s rodinou ve specifické situaci
  • Rozvoj kvality a dostupnosti služeb místních aktérů při přímé práci s cílovou skupinou včetně povinného
   pilotního odzkoušení a následného vyhodnocení
 • Podpora služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území
 • Definice a plánování služeb pro děti a rodiny na místní úrovni, rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí
 • Rozvoj náhradní rodinné péče na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů
 • Přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu
 • Podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života

Podporované nejsou:

 • mzdové příspěvky
 • komunitní plánování sociálních služeb
 • rozvoj služeb poskytovaných pobytovou formou
 • projekty zaměřené výhradně na vzdělávání odborných pracovníků
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • intervenční centra
 • podpora samostatného bydlení
 • osobní asistence
 • sociální rehabilitace
 • sociálně terapeutické dílny.

Způsobilé náklady

V rámci této výzvy je umožněno  hradit jenom neinvestiční výdaje.

Míra podpory

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
 • Pro podnikající subjekty: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %
 • Pro obce a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro obce a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace, organizace zřizované hl. m. Prahou: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora zavedení inovací do firem

Na jaro 2023 bude vyhlášena pátá veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Pokud je Vašim cílem vyvracet mýty o ženských a mužských povoláních, umožnit zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života či přinést zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?