Podpora sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. 

Kdo může čerpat

Samosprávné územní celky a neziskové organizace

Termín podání žádosti o dotaci

3. 2. 2022

Výše dotace

500 000 Kč - 6 000 000 Kč

Míra podpory

až 100 %

Alokace výzvy

2,4 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl podpory

Cílem je podpora sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Žadatelé o dotaci

 • kraje;
 • obce;
 • organizace zřizované kraji;
 • organizace zakládané kraji;
 • organizace zřizované obcemi;
 • organizace zakládané obcemi;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí;
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí;
 • městské části hlavního města Prahy;
 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy;
 • organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“);
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve;
 • církevní organizace.

Zaměření projektů

 •          Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob

Z dotace můžete zaplatit

 •  nákup nemovitosti
 • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.)
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí
 • zeleň v okolí budov a na budovách
 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby
 • pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

 • Příprava a podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektu

Lze financovat již ukončené projekty. Počátek časové způsobilosti pro ukončené projekty
k datu registrace žádosti:
DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2. 2020. Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým výdajům musí být uzavřená po 1. 2. 2020. Počátek časové způsobilosti pro neukončené projekty k datu registrace žádosti: DUZP na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2. 2020. Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým výdajům může být uzavřená před 1. 2. 2020.

Vždy je nutno projekt realizovat podle stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly.

 

 

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v případě IROP výzvy č. 101 5 let. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?