Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Jsou Vaší cílovou skupinou osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které žijí v územích identifikovaných jako sociálně vyloučené lokality?
Představujeme Vám výzvu z programu OPZ+, na kterou je vyčleněných 900 mil. Kč

Termín podání žádosti o dotaci

od 29.8.2022 do 8.12.2023

Výše dotace

1 - 15 mil. Kč

Míra podpory

až 100 % (dle typu organizace)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučeným nebo osobám ohrožených sociálním vyloučením spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře poskytování sociálních služeb, komunitní práce a participace obyvatel území s koncentrací sociálního vyloučení, řešení dluhové problematiky, zvýšení zdravotní gramotnosti, zvýšení dostupnosti zdravotní péče a zlepšení zdraví sociálně vyloučených či znevýhodněných osob, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 29.8.2022 do 8.12.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2026
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 15 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí je rozhodující také čas jejich podání)
 • Typ financování: ex ante (příjemce obdrží platbu předem)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 900 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Žadatelé o dotaci

 • nestátní neziskové organizace:
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby z
  • spolky
  • ústavy
  • nadace a nadační fondy
 • obce
 • městské části hl. m. Prahy
 • příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi – organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatelé zdravotních služeb
 • vysoké školy, jejichž vzdělávací programy se zaměřují na zdravotně-sociální práci

Ve výzvě je možné partnerství s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Podporované aktivity

Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpory a rozvoje uvedených aktivit a nástrojů:

 • Podpora komunitní práce
 • Podpora sociálních služeb
 • Podpora ohrožených rodin s dětmi
 • Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené
 • Podpora řešení dluhové problematiky
 • Podpora zaměstnatelnosti osob
 • Podpora prevence zdraví
 • Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou
 • Podpora programů zaměřených na boj s diskriminace

Způsobilé náklady

Projekty financované s využitím 40% paušální sazby mohou do rozpočtu projektu také zařadit kategorii „Mzdové příspěvky“. 

V této výzvě jsou způsobilé mzdové příspěvky spojené s vytvořením nebo udržením pracovních míst: Jednotka 0,05, Jednotkový náklad v Kč 1 391,75.

Míra podpory

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro obce do 3 000 obyvatel a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel, veřejné vysoké školy: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro obce nad 3 000 obyvatel a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace, soukromé vysoké školy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?