Podpora zavedení inovací do firem

Na jaro 2023 bude vyhlášena pátá veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným na zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Kdo může čerpat

Malé a střední podniky (v rámci celé ČR včetně Hl. m. Prahy)

Termín podání žádosti o dotaci

2Q 2023

Výše dotace

1 - 20 mil. Kč

Míra podpory

předběžně 50 %

Alokace výzvy

cca 500 mil. Kč

Forma financování

Ex-ante (předem, formou záloh)

Cíl programu

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe, a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory zavedení výsledků projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, a také prostřednictvím zavádění inovací v oblasti automatizace, robotizace, umělé inteligence a prosazování implementace inovací. 

Žadatelé o dotaci

 • malý nebo střední podnik
 • každý subjekt smí podat pouze jeden návrh projektu.

Podporované aktivity

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění stanoveného typu
inovací v malých a středních podnicích.
Obsahem projektu mohou být:

 • inovace produktu,
 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby,
 • organizační inovace,
 • kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek

Přílohy žádosti

 

 • Návrh projektu zpracovaný dle povinné osnovy
 • Rozpočet projektu
 • Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče
 • Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů a případně také vysvětlení ke stavu, který by mohl být vnímán jako potenciální střet zájmů
 • Tabulku údajů pro doložení statusu MSP a vyloučení PvO
 • Životopis hlavního řešitele
 • Prohlášení o naplnění principu DNSH
 • Účetní závěrky za dvě poslední uzavřená účetní období případně jiný relevantní dokument
 • Oprávnění k činnosti, je-li požadováno zvláštním právním předpisem a je-li taková činnost obsahem projektu 

Způsobilé výdaje

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv -související poplatky, překlady, rešerše či další služby patentových zástupců
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Způsobilými náklady projektu jsou dále náklady na inovace postupů a organizační inovace v následujících položkách:

 • osobní náklady – včetně povinných odvodů na pojistné
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
 • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
 • režijní náklady – ve výši až 20 % z objemu přímých uznaných nákladů

Nezpůsobilé výdaje

 • daň z přidané hodnoty – UPOZORNĚNÍ: DPH nelze uplatnit v žádném případě, tedy ani tehdy, když příjemce dotace neuplatňuje její odpočet (upozornění na změnu proti podmínkám předchozích soutěží!),
 • jiné daně (silniční daň – nejde-li o poměrnou část při používání vozidla při řešení projektu; daň z nemovitosti, daň darovací, dědická, apod.),
 • celní a správní poplatky,
 • náklady na pohoštění, dary a reprezentaci,
 • náklady/výdaje na pořízení budov a pozemků,
 • náklady na finanční leasing ,
 • výdaje na záruky, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,
 • úroky z dluhů, manka a škody,
 • výdaje související s likvidací příjemce, nedobytné pohledávky,
 • další náklady, které bezprostředně nesouvisejí s předmětem řešení projektu

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

RES+ Dotace na nákup FTP do 1 MWp

Uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny? Pak je dotace RES+ právě pro vás.  Kdo může čerpat Malé, střední a velké firmy Termín podání žádosti o dotaci

Podpora zavedení inovací do firem

Na jaro 2023 bude vyhlášena pátá veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?