Pokračování v programu integrace ukrajinských osob do české společnosti

Již podruhé lze v krátké době získat dotaci na sociální začleňování osob z Ukrajiny přítomných v důsledku ozbrojeného konfliktu s Ruskou federací. Příležitosti se týkají opět základních existenčních otázek: bydlení, trhu práce, materiální podpory, terapeuticko-poradenských služeb a interkulturní komunikace.

Termín podání žádosti o dotaci

4. 9. 5. 10. 2023

Výše dotace

1 mil. Kč 10 mil. Kč

Míra podpory

76 % – 100 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajině. Jedná se o podporu zranitelných osob a skupin osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivších na území České republiky. MPSV po celou dobu konfliktu monitoruje situaci občanů z Ukrajiny a jejich rodin a zároveň s tím reflektuje ekonomicky nepříznivý dopad na organizace, které poskytují daným osobám služby a aktivity.

 

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: 21. 8. 2023
 • Termín příjmu žádostí: 4. 9. 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 10. 2023
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 31.12.2025
 • Alokace výzvy: 200 mil. Kč
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 10 mil. Kč
 • Režim financování: ex-ante
 • Maximální délka projektu: 18 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Druh výzvy: kolová

Žadatelé o dotaci

 • Migranti a azylanti
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Veřejnost

Oprávněný žadatel

 1. Nestátní neziskové organizace:
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby
  • spolky
  • ústavy
  • nadace
 2. Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou územních samosprávných celků jsou-li registrovanými poskytovateli sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných MPSV (příspěvkové organizace MPSV)

Způsobilé náklady

 • přímé náklady – osobní náklady
 • paušál (40 %) z přímých nákladů projektu – náklady na vybavení, nákup služeb

 

Míra podpory

Cyklus projektu lze rozdělit na tři fáze:

 • NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro organizace zřizované obcemi do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro organizace zřizované obcemi nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro organizace zřizované městskou částí hl. m. Prahy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %

 

Oprávněný partner

 • partner s finančním příspěvkem i partneři bez finančního příspěvku
 • partner s finančním příspěvkem – všechny subjekty, které mohou být ve výzvě žadatelem, existence min. 3 roky před datem vyhlášení výzvy, může realizovat veškeré aktivity
 • příjemce v projektu realizovaném v partnerství s partnerem/y s finančním příspěvkem musí vlastními silami zajistit realizaci minimálně 30 % aktivit/rozpočtu projektu

Podporované aktivity

Poskytnutí sociálních služeb občanům Ukrajiny

 

Výzvou budou podporovány základní činnosti u následujících sociálních služeb:odborné sociální poradenství,

 • terénní programy,
 • sociálně aktizivační služby pro rodiny s dětmi,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • krizová pomoc

Podmínky podpory:
registrace sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařazení služby do sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje, případně MPSV (nezbytný je soulad kapacit), pověření k poskytování sociální služby

Klíčové pozice v realizačním týmu:

 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Terénní pracovník
 • Vedoucí služby / koordinátor
 • Expert / case manager
 • Psycholog / psychoterapeut
 • Právník
 • Peer konzultant / pomocný pracovník z řad cílové skupiny

Poskytnutí podpory a pomoci pro řešení komplexní nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin

 • Aktivity zaměření na zprostředkování či zajištění přístupu ke službám zaměřeným na oblast bydlení
 • Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence
 • Aktivity zaměřené na tlumočnické a překladatelské služby
 • Aktivity zaměřené na zprostředkování přístupu ke službám zaměřeným na orientaci na trhu práce
 • Aktivity zaměřené na péči o rodinu a děti
 • Aktivity zaměřené na prevenci rozvoje ohrožených osob
 • Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci

Klíčové pozice v realizačním týmu :

 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Terénní pracovník
 • Komunitní pracovník
 • Vedoucí služby/koordinátor
 • Expert/case manager
 • Odborný konzultant
 • Psycholog/psychoterapeut
 • Interkulturní pracovník
 • Krizový intervent
 • Vychovatel/pedagog volného času
 • Právník
 • Mediátor
 • Peer konzultant/pomocný pracovník z řad cílové skupiny

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?