Dotace na stavbu VaV center a nákup strojů a technologií

Dotace na stavbu VaV center a nákup strojů a technologií

Dotace na stavbu VaV center a nákup strojů a technologií

Jste malá, střední nebo velká firma a potřebovali byste pro vaše obchodní aktivity zřídit či zrekonstruovat vlastní výzkumné a vývojové centrum? 
Pak je tato dotace právě pro vás. 

Kdo může čerpat

Malé, střední a
velké firmy

Termín podání žádosti o dotaci

14.6.2021 - 26.8.2021

Výše dotace

2 - 100 mil. Kč

Míra podpory

50 %

Alokace výzvy

1 mld. Kč

Forma financování

Ex-post

Místo realizace projektu

Celá ČR mimo Hl. město Praha

Cíl programu

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění.

Žadatelé o dotaci

  • Malé, střední a velké podniky

Velké podniky mohou žádat pouze při splnění jedné z následujících podmínek:

  • Projekty velkých podniků svýznamným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu
  • Projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým či středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje

Z dotace můžete zaplatit

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Tedy všechny 

  • náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; (stroje, technologie, drobné vybavení, softwary, licence atp.) 
  • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

  • Příprava o podání žádosti

  • Realizace projektu a jeho ukončení

  • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“).
Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek
zařazen do užívání.

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných
indikátorů.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Napsat komentář