Praktická výuka ve firmách

Máte jako menší či střední firma zájem vychovat si nové zaměstnance a zviditelnit se ve svém oboru? Chcete přispět ke zvýšení kvality zaměstnanců a odbornosti na trhu práce, z nějž čerpáte? Investice do vzdělání a praktického výcviku se vám vrátí. A většinu z ní zaplatí dotace.

Termín podání žádosti o dotaci

17. 5. 29. 12. 2023

Výše dotace

0,5 mil. Kč 10 mil. Kč

Míra podpory

až 6070 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy Spolupráce škol a firem je zavedení praktického vyučování v malých a středních podnicích (MSP), které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

 

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: 17.5.-29.12. 2023
 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč
 • Cílové území: mimo území hl. m.  Prahy
 • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026

Žadatelé o dotaci

Míra podpory

 • malé podniky: až 60 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky: až 70 % ze způsobilých výdajů

Náplň dotačního projektu

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

 • Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.
 • Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy (nad 5 mil. Kč).
 • Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.
 • V rámci každého relevantního školního roku (doba realizace i doba udržitelnosti – vždy 35 školních týdnů) musí být splněny následující podmínky využití kapacity prostor pro praktické vyučování
  • v přepočtu min. 2 dny týdně bude probíhat praktické vyučování žáků/studentů;  
  • v přepočtu max. 1 den týdně lze dotační majetek pronajmout jiným
   firmám pro potřeby školení či praktických kurzů nebo poskytovat i jiná
   školení či praktické kurzy pro širší veřejnost;
  • v přepočtu max. 2 dny týdně může být majetek pořízený z dotace použit příjemcem pro vlastní podporovanou činnost.  
  • Tzn. celkově musí příjemce zprostředkovat praktické vyučování pro
   žáky/studenty minimálně v 70 dnech (vyučovací den = min. 5 vyučovacích
   hodin) každého školního roku (min. 35 dnů v 1. pololetí; min. 35 dnů ve
   2. pololetí)
  • Do indikátoru 109201 – Účastníci vzdělávacích akcí se započítá jen
   ten žák/student, který se zúčastnil praktického vyučování v souhrnné
   délce trvání alespoň 10 vyučovacích dnů ve školním roce.
 • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Způsobilé náklady

a) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):

 • zařízení, stroje
 • nezbytné sítě, drobné stavební úpravy
b) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
 • drobný hmotný majetek
 • nábytek
 • hardware a software
 • materiál nezbytný pro výuku
c) Neinvestiční náklady:
 • smluvní plnění instruktorů a lektorů
 • služby koordinátorů vzdělávání
 • provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

 

 

Životní cyklus dotačního projektu

Cyklus projektu lze rozdělit na tři fáze:

 • Příprava a podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

 

Příprava a podání žádosti

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.

Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle stanovených pravidel.

Realizace projektu a jeho ukončení

Projekt končí momentem, kdy jsem splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“). Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách.
 • Každá etapa krom poslední musí trvat alespoň 6 měsíců
 • V každé etapě krom poslední musí být nárokováno alespoň 500 000 Kč dotace.

Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Doba udržitelnosti je nejméně 3 roky po tzv. finančním ukončení projektu ze strany řídícího orgánu = MPO vypořádá poslední žádost o platbu a změní stav projektu v informačním systému.

Kontroly projektu

Projekty jsou kontrolovány „od stolu“ na základě žádostí o platbu. Důslednější kontrola může proběhnout ze strany MPO/API na místě a to jak v průběhu, tak po konci projektu. Projekty mohou kontrolovat další orgány statní a EU správy.

 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?