Proof of Concept – podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi

Zajímá vás možnost přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe?

Využijte podporu ve výši až 10 mil. Kč z výzvy Proof of Concept. Umožní vám ekonomickou a tržní analýzu vyvíjeného prototypu, testování a vypracování studie proveditelnosti.

Kdo může čerpat

malé a střední podniky

Termín podání žádosti o dotaci

od 1.9.2022 do 30.11.2022

Výše dotace

0,5 - 20 mil. Kč

Míra podpory

dle velikosti podniku a typu podporované aktivity (35 - 70 %)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 1.9.2022 do 30.11.2022
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: pro aktivitu a) 5 mil. Kč, pro aktivitu b) 20 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová (při hodnocení žádostí není rozhodující čas jejich podání)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 200 mil. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace projektu, ne sídlo žadatele) 

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik

Podporované aktivity

Aktivita a)

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

Aktivita b)

 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Nepodporované aktivity

 • Základní výzkum
 • Průzkum trhu
 • Zadání zpracování projektu
 • Výrobní aktivity

Výstupy projektu

 • Výstupem projektu aktivity a) je studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností.
 • Výstupem projektu aktivity b) je závěrečná zpráva o provedených činnostech obsahující detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Způsobilé náklady

Aktivita a) + b)

 • osobní náklady
 • náklady na konzultační a odborné služby
 • náklady na materiál
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • odpisy

Aktivita b)

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Míra podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?