RES+ Dotace na nákup FTP do 1 MWp

Uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny?

Pak je dotace RES+ právě pro vás. 

Kdo může čerpat

Malé, střední a
velké firmy

Výše dotace

až 370 mil Kč

Alokace výzvy

1,5 mld. Kč

Forma financování

veřejná podpora

Místo realizace projektu

Celá ČR 

Cíl programu

Cílem programu je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

 

Žadatelé o dotaci

 • Malé, střední a velké podniky

Podniky mohou žádat pouze při splnění jedné z následujících podmínek:

 • Patří mezi stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Požadavek na držení licence je relevantní pouze v případě, že tato povinnost vyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

   

 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

   

Z dotace můžete zaplatit

 • Přímé realizační výdaje 
  Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby 

 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 

 • Vícepráce 
  Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

 • Propagační opatření 

 • Daň z přidané hodnoty

 • Pohledávky 

   

Životní cyklus projektu

Životní cyklus dotatčního programu

 • Příprava a podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu, monitoring jeho efektů

Projekt lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.
Projekt lze zahájit již před jeho schválením MPO, je nutno ovšem jej realizovat podle
stanovených pravidel.

Projekt končí momentem, kdy je splněn cílový závazný indikátor („indikátor k naplnění“) Veškeré náklady musí být ukončeny, dodány, uhrazeny. V případě investice musí být majetek zařazen do užívání.

 

Vyplacení dotace

Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady. Může se tak dít
jednorázově za celý projekt, nebo po tzv. etapách. V případě programu Potenciál je možné
rozdělit proplácení na etapy takto:

Dotace je vyplacena na základě žádosti o platbu, jejíž součástí je zpráva o průběhu realizace
projektu. Žádost obsahuje např. smlouvy s dodavateli, faktury, úhrady, předávací protokoly
apod.

Udržitelnost

V období udržitelnosti je nutno 1x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji sledovaných indikátorů. Udržitelnost projektu je v případě RES+ 10 let. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

RES+ Dotace na nákup FTP do 1 MWp

Uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny? Pak je dotace RES+ právě pro vás.  Kdo může čerpat Malé, střední a velké firmy Termín podání žádosti o dotaci

Podpora zavedení inovací do firem

Na jaro 2023 bude vyhlášena pátá veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Podpora bude poskytována v rámci Národního plánu obnovy projektům zaměřeným

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?