Revitalizace kulturních památek

 Ještě jste nerekonstruovali nemovitou kulturní památku, kterou vlastníte nebo spravujte, z minulých dotačních programů? Zatéká vám dovnitř nebo potřebujete zrestaurovat vzácnou plastiku, obraz či umělecké kování? Do konce roku 2023 jsou pro vaše památky finanční prostředky stále otevřeny.

Termín podání žádosti o dotaci

19. 7. 2023 - 31. 12. 2027

Výše dotace

Bude upřesněna

Míra podpory

95 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zajištění ochrany kulturního dědictví a zlepšení přístupnosti památky.

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: 19. 7. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 30.6. 2029
 • Alokace výzvy: EU – 383 593 860,00 Kč (MRR)
  214 054 094,00 Kč (PR)
  Státní rozpočet – 0 Kč (MMR), max. však 40 135 142,63 Kč (PR)
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 300 tis. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena
 • Režim financování: ex-ante
 • Maximální délka projektu: po naplnění účelu, max. do 30.6. 2029
 • Místo realizace: území MAS v kombinaci s regiony MRR a PR
 • Druh výzvy: průběžná

Způsobilé náklady

 • Způsobilé jsou přímé a nepřímé
 • Nepřímé náklady mají paušál 7 % z přímých nákladů – na poradenství, publicitu aj.
 • Náklady se dělí na hlavní část a na doprovodnou část projektu
 • Hlavní část pokrývá min. 90 % všech způsobilých, doprovodná část max. 10 %

Cílové skupiny

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:

 • Návštěvníci památek
 • Žáci a studenti
 • Obyvatelé
 • Odborná veřejnost
 • Podnikatelské subjekty
 • Uprchlíci, migranti
 • Národnostní skupiny (zejména Romové)
 • Osoby se zdravotním postižením

Oprávněný žadatel

 • Vlastníci památek (pokud obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového
  záměru se schválenou strategií CLLD)
 • Subjekty s právem hospodaření

Míra podpory

 • Méně rozvinuté regiony: EU 95 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 5 %
 • Přechodové regiony: EU 80 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 5 %

Podmínky podpory

 • Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pouze jako nemovitá kulturní památka (bude ověřováno v Památkovém katalogu)
 • Hotely, hostely, restaurace a další ubytovací zařízení nebudou podporovány; kavárny pouze, pokud renovace bude mít charakter obnovy památky a nebude primárně sloužit ke komerčním účelům
 • Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí podkladů pro hodnocení

Podporované aktivity

Revitalizace kulturních památek (aktivity lze volně kombinovat)

 • Revitalizace kulturních památek
 • Expozice
 • Depozitáře
 • Technické zázemí
 • Návštěvnická a edukační centra
 • Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • Evidence a dokumentace mobiliárních fondů
 • Parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?