Postavte z dotace regionální kulturní a kreativní centrum

Chybí vaší obci nebo městské části kulturní a kreativní centrum, nebo jeho kapacita nestačí? Rychle se blíží deadline odevzdání žádostí o dotaci na rozšíření a výstavbu kulturních a kreativních center a jejich vytvoření přestavbou jiného objektu. S naší pomocí ale zažádat stihnete.

Termín podání žádosti o dotaci

21. 8. 2023 - 29. 9. 2023

Výše dotace

8 mil. Kč8 mil. Kč - 40 mil. Kč

Míra podpory

až 100 %

Cíl výzvy

Hlavním cílem výzvy je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR s důrazem na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoji inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět tak jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.
Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct malých kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Základní parametry výzvy

 

 • Datum vyhlášení výzvy: 21. 8. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 21. 8. 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 9. 2023Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 1.12. 2025
 • Alokace výzvy: celkem 560 mil. Kč, podle krajů – každý kraj 40 mil. Kč
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 8 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 40 mil. Kč
 • Režim financování: interim (průběžná platba kvartálně)
 • Maximální délka projektu: 24 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR, území definované krajem, obec od 2 do 10 tis. obyvatel, v případě Prahy limit počtu obyvatel městské části dle hodnot ČSÚ
 • Druh výzvy: jednokolová

Oprávněný žadatel

 • Městské části hl. města Prahy
 • Nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob)
 • Obce
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků

Cílové skupiny

 • Návštěvníci kulturních center
 • Návštěvníci kreativních regionálních center
 • Obyvatelé dané lokality / kraje
 • Odborná veřejnost
 • Podnikatelské subjekty
 • Uprchlíci, migranti
 • Národnostní skupiny
 • Osoby se zdravotním postižením

Způsobilé náklady

 • Způsobilé jsou zejména přímé realizační náklady
 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • Stavební a montážní práce, provozní a technologické soubory, náklady na zkoušky či testy související s uváděním majetku do stavu způsobilosti pro užívání
 • Vybavení související s naplňováním a provozováním hlavního předmětu investičního záměru kulturního a kreativního centra v maximální výši 30 % z objemu plánovaného projektu

Míra podpory

 • Rovnoměrná – každý kraj dostane 40 milionů Kč
 • Výše podpory – až 100 % ze státního rozpočtu / projekt

Podporované aktivity

 • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
 • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
 • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

 

Podmínky podpory

 • Žadatel vykonává činnosti ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Žadatel musí být uveden v Evidenci knihoven – odkaz zde: https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a[1]souvisejici-informace-cs-341
 • Organizace žadatele byla zřízena alespoň 1 rok před podáním žádosti o poskytnutí podpory
 • Žadatel je povinen při realizaci uskutečňovat zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb
 • Udržitelnost aktivit min. 5 let po skončení realizace

Přílohy k žádosti o podporu

 • Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb.
 • Čestné prohlášení o bankovním účtu (jehož součástí je doklad o vedení bankovního účtu)
 • Plná moc – osoba pověřená jednáním s MK. Plná moc bude podepsána elektronickým podpisem, a to jak zmocnitelem, tak zmocněncem, popřípadě autorizovanou konverzí
 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků
 • Studie proveditelnosti v minimálním rozsahu dle přílohy (technicko-ekonomické zdůvodnění a vyjádření efektivnosti vložených prostředků, analýza potřebnosti zřízení subjektu, dopad na životní prostředí, analýza společensko-ekonomických přínosů, Cost-benefit analýza, či rozbor aktivit z hlediska nedovolené veřejné podpory)
 • Další přílohy podstatné pro posouzení žádosti (např. smlouvy se subjekty kulturního a kreativního sektoru)
 • Výpis z evidence skutečných majitelů – úplný výpis platných údajů
 • Kopie dokladů o právnické subjektivitě žadatele s předmětem podnikání nebo činnosti ne starší 3 měsíců
 • Smlouvy se subjekty kulturního a kreativního sektoru naplňující mezisektorovou spolupráci. Tyto smlouvy lze v rámci podání žádosti podat v různých podobách (memorandum, smlouva o spolupráci apod.)

 Do 6 měsících od vydání rozhodnutí o dotaci se musí doložit:

 • Doklad o technickém a autorském dozoru, pokud jde o stavbu – doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby. Tento doklad bude možné předložit i v průběhu realizace
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací projektu – v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu
 • Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01)
 • Doklad prokazující povolení k realizaci umístění stavby či stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (je-li pro projekt relevantní. V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt.
 • Prováděcí projektová dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) s položkovým rozpočtem a soupisem prací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.)
 • Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu nebo jeho části
 • Uzavřené smlouvy související s plněním projektu, na jejichž základě bude žadatel požadovat zpětné proplacení již dříve uhrazených výdajů, které lze dle této výzvy označit jako způsobilé.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?