Transfer technologií pro podniky a výzkumné organizace

Aktivity zajistí uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi, podnítí dopracování výzkumu, finalizování vývoje a připraví do procesu komercionalizace v rámci podpory 35-70 % nákladů z dotace,  v závislosti na velikosti podniku a typu aktivity.
Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

1Q/2024

Výše dotace

300 tis. Kč - 10 mil. Kč

Míra podpory

35 – 70 %

Cíl výzvy

Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Výzva II. bude vyhlášena v 1Q/2024. Plánovaná alokace je 200 mil. Kč. Míra podpora pro malý podnik je 70 % v rámci aktivity A, 45 – 55 % v rámci aktivity B. Míra podpora u středního podniku je 60 % v rámci aktivity A, 35 – 50 % v rámci aktivity B.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1Q/2024
 • Míra podpory: 35 – 60 %
 • Alokace výzvy: 200 mil. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Aktivita A + B:

 • osobní náklady
 • náklady na konzultační a odborné služby
 • náklady na materiál
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • odpisy

Aktivita B:

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Podporované aktivity

 • Aktivita A: aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu / technologie / služby na trh
 • Aktivita B: aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercionalizace 

Oprávněný žadatel

 • Malé a střední podniky

Nepodporované aktivity:

 • Základní výzkum
 • Průzkum trhu – projekt nemůže být zaměřen pouze na aktivity ověření zájmu trhu a komerčního potenciálu; z plánovaných aktivit projektu musí jasně vyplývat, že projekt představuje významné riziko spojené s ověřením technické proveditelnosti projektu, tj. projekt předpokládá realizaci navazující fáze VaVaI, další komplexní aktivity zaměřené na verifikaci výkonnosti, testování apod.
 • Zadání zpracování projektu (studie proveditelnosti) externímu subjektu; žadatel o podporu musí prokázat technické i personální kapacity pro zajištění realizace projektu včetně její předpokládané následné fáze, přičemž toto nevylučuje zapojení externích subjektů do realizace projektu.
 • Výrobní aktivity

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?