Transformace pobytových zařízení a rozvoj sociálních služeb komunitního typu

Potřebujete transformovat registrovanou sociální službu? Usilujete o odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace pobytových sociálních služeb? Chcete vaše klienty více zapojit do komunitního života? Potom neváhejte, výzva č. 36 z programu OPZ+ je určena právě Vám!

Termín podání žádosti o dotaci

25. 10. 2022 10. 2. 2025

Výše dotace

1 mil. Kč 10 mil. Kč

Míra podpory

76 % – 100 %

Cíl výzvy

Podpora deinstitucionalizace systému sociálních služeb a transformace pobytových zařízení, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním či kombinovaným postižením) a osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou závislé na péči.
Dále jde o podporu rozvoje nových služeb komunitního typu poskytovaných terénní, ambulantní i pobytovou formou, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na začlenění uživatelů pobytových služeb do běžného sociálního prostředí.

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: 25. 10. 2022
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 10. 2022
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 2. 2025
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 31.12.2028
 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 10 mil. Kč
 • Režim financování: ex-ante
 • Maximální délka projektu: 24 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Druh výzvy: jednokolová

Žadatelé o dotaci

 • Sociální pracovníci
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Zaměstnanci veřejné správy věnující se sociální, zdravotní či rodinné problematice
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Veřejnost

Oprávněný žadatel

 1. Nestátní neziskové organizace:
  • obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace
  • církevní právnické osoby
 2. Hlavní město Praha – jeho městské části
 3. Obce Poskytovatelé sociálních služeb – mají registrovanou sociální službu

Míra podpory

Cyklus projektu lze rozdělit na tři fáze:

 • NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro organizace zřizované obcemi do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro organizace zřizované obcemi nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro organizace zřizované městskou částí hl. m. Prahy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %

Oprávněný partner

 • partner s finančním příspěvkem i partneři bez finančního příspěvku
 • partner s finančním příspěvkem – všechny subjekty, které mohou být ve výzvě žadatelem
 • partner bez finančního příspěvku – právnická osoba nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná

Způsobilé náklady

 • přímé náklady – osobní náklady
 • paušál (40 %) z přímých nákladů projektu – náklady na vybavení, nákup služeb

Podporované aktivity

Podpora procesu přípravy transformace pobytové sociální služby a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace

Podmínky pro realizaci aktivit:

 1. Vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci
 2. Musí být zapojen Odborný garant s min. 3letou praxí – provede transformaci  soc. služby
 3. Vytvoření či aktualizace transformačního plánu zařízení dle kritérií MPSV (viz web)
 4. Transformace minimálně 50 % kapacity zařízení, kterého se transformace týká
 5. Povinná příloha musí být „Studie proveditelnosti“ (vzor ke stažení na webu)
 6. Souhrnná zpráva o vyhodnocení analýz (analýza personálu, analýza zařízení atp.)
 7. Pro bagatelní podporu minimálně 50 % z celkového počtu podpořených osob z cílové skupiny bude podpořeno
 8. Povinná je aktivita: Podpora komunikace s dotčenými aktéry – informování a zapojování veřejnosti (informovat širší veřejnost, orgány státní správy, pracovníky dané služby)

Aktivity:

 • Studie proveditelnosti a dále tvorba analýz potřebných pro zpracování či aktualizaci transformačního plánu zařízení (lze žádat na novu transformaci nebo na revizi již transformované jiné služby)
 • Zhodnocení současného stavu organizace a poskytované sociální služby z pohledu procesu transformace (procesní audit, plán rozvoje organizace atd.
 • Tvorba metodik spojených s transformačním procesem zařízení
 • Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů v návaznosti na transformační proces, vytvoření komplexních plánů transformace zařízení
 • Koordinace procesu přípravné fáze transformace včetně (činnosti multidisciplinárních transformačních týmů, činnosti pracovních skupin)
 • Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace (semináře, workshopy a konzultace k procesu transformace – zde mohou být účastníky i odborná
  veřejnost, opatrovníci, rodinní příslušníci nebo pracovníci obcí)

Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení (v souladu se stanovami MPSV)

Podmínky pro realizaci aktivit: stejné jako body 2, 3, 4, 7 a 8 z části Podpora procesu přípravy transformace pobytové sociální služby a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace

Aktivity:

 • Koordinace realizační fáze transformace (nastavení nových metodik, vnitřních  pravidel a pracovních postupů souvisÍ s přechodem do nových služeb)
 • Podpora transformace se zaměřením na: přípravu a přestěhování uživatelů s prioritou jejich potřeb, zajištění externího odborníka pro oblast konzultace materiálně – technických kritérií, aktivity směřující k zapojení uživatelů do místní komunity, podporu pracovníků organizace zapojených do procesu transformace, networking, sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce, pracovní stáže pro pracovníky
 • Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace (semináře, workshopy a konzultace k procesu transformace – zde mohou být též účastníky i odborná veřejnost, opatrovníci, rodinní příslušníci nebo dále pracovníci obcí)
 • Nákup asistenčních a asistivních technologií (zařízení a vybavení sloužící ke
 • Zvyšování kompetencí uživatelů v rámci aktivizační, výchovné či vzdělávací nebo  
 • Sociálně terapeutické činnosti pro potřeby transformace)

Podpora registrované sociální služby, která je zapojena do transformačního procesu

 • Vytvoření či aktualizace transformačního plánu zařízení dle kritérií MPSV (viz web)
 • Registrace sociální služby, které se aktivity uvedené v žádosti o poskytnutí podpory týkají – zahájena maximálně 6 měsíců před podáním projektové žádosti (rozhodující je datum zahájení činnosti nové služby či služby poskytované na novém místě, nikoliv datum registrace sociální služby)
 • zacílení na podporu rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje běžného prostředí
 • Povinným výstupem projektu je dokument Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby – je nutné vypracovat jej po 6, 12 a 24 měsících od přestěhování uživatelů
 • Pro bagatelní podporu minimálně 50 % z celkového počtu podpořených osob z cílové skupiny bude podpořeno
 • Povinná je aktivita: Podpora komunikace s dotčenými aktéry – informování a zapojování veřejnosti (informovat širší veřejnost, orgány státní správy, pracovníky

Aktivity:

 • Koordinace procesů souvisejících s potransformační fází pobytových služeb sociální péče, neboli fází adaptace (např. nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a postupů sociální služby apod.) s přímým zacílením na podporu sociálních služeb komunitního charakteru (pobytových, terénních i ambulantních) pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním či kombinovaným postižením) a osoby s chronickým duševním onemocněním (které jsou závislé na péči)
 • Osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář a týdenní stacionář, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, podpora samostatného bydlení
 • Aktivity zapojující uživatele do místní komunity a s využíváním dostupných zdrojů (přístup je službám v obci – info servis, veřejná doprava atd.)
 • Zvýšení nabídky sociálních služeb komunitního charakteru prostřednictvím zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků
 • Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace (viz bod vi) v části A)
 • Networking, sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce, pracovní stáže pro pracovníky zapojených do procesu transformace zařízení
 • Nákup asistenčních a asistivních technologií, zařízení a vybavení sloužící ke zvyšování kompetencí uživatelů v rámci aktivizační, výchovné či vzdělávací nebo sociálně terapeutické činnosti a podporující transformační proces
 • Monitorování přestěhovaných uživatelů a vyhodnocování úspěšnosti přechodu jednotlivých uživatelů do nové služby

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?