Právě si prohlížíte Úspory energie – podpora stavební a technologické modernizace podniku

Úspory energie – podpora stavební a technologické modernizace podniku

Úspory energie – podpora stavební a technologické modernizace podniku

Působíte v podnikatelském sektoru a zajímají vás možnosti snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity?

Využijte výzvu Úspory energie, ve které je na projekty připraveno až 10 miliard Kč a žádosti přijímá do konce listopadu dalšího roku.

Kdo může čerpat

malý, střední i velký podnik

Termín podání žádosti o dotaci

od 1.9.2022 do 30.11.2023

Výše dotace

0,5 - 200 mil. Kč

Míra podpory

dle velikosti podniku a místa realizace projektu (35 - 65 %)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 1.9.2022 do 30.11.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2025
 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 200 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí se přihlíží i k času podání žádosti)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 10 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace projektu, ne sídlo žadatele)           

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • velký podnik
 • oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem
 • státní organizace (Správa železnic, státní organizace)

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřních prostorů);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu , bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren , solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • Využití odpadní energie;
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Nepodporované aktivity

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov (vyjma budov Správy železnic, státní organizace),
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE,
 • rekonstrukce či výstavby zdroje na biomasu nad 5 MW příkonu,
 • instalace FVE nad 1 000 kWp instalovaného výkonu a akumulace energie nad 1 000 kWh instalované kapacity,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů a trakčních kolejových vozidel.

Způsobilé náklady

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Energetický posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení. Maximální výše způsobilých výdajů na tuhle položku může činit 80 000,- Kč.

 

Podpora výdajů na energetický posudek, projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti a organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis. Tuto podporu nelze udělit v oblasti zemědělské prvovýroby. Podmínkou je jejich vznik po 1. 1. 2021 a dodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh.Míra podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?