Úspory energií

Vysoké ceny energií a vliv jejich výroby na životní prostředí jsou dva hlavní důvody, proč investovat do snižování jejich spotřeby. Vysoké náklady limitují firmy v jejich rozvoji. Dotace vám pomůže s rekonstrukcí budov: zateplením, vzduchotechnikou, modernizací rozvodů nebo třeba s vegetační střechou. Můžete ji čerpat i na využití obnovitelné nebo odpadní energie.

Termín podání žádosti o dotaci

1. 9. 2022 31. 8. 2023

Výše dotace

0,5 mil. Kč 200 mil. Kč

Míra podpory

35 % 65 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: 1. 9. 2022  – 31. 8. 2023
 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 200 mil. Kč.
 • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 30. 11. 2025
 • Režim financování: ex-post
 • Systém sběru žádostí: kolový
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí se přihlíží i k času podání žádosti)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy) 
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 10 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace projektu, ne sídlo žadatele)   

Míra podpory

 • 25 % – 50 % z celkových způsobilých výdajů

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • velký podnik
 • oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem
 • státní organizace (Správa železnic, státní organizace)

Má jednu z níže uvedených právních forem:

 • Podnikající fyzická osoba tuzemská
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Správa železnic, státní organizace
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost

Způsobilé náklady

 • Dlouhodobý hmotný majetek. 
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku). 
 • Inženýrská činnost. 
 • Energetický posudek. 
 • Projektová dokumentace. 
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení. Maximální výše způsobilých výdajů na tuhle položku může činit 80 000,- Kč.
Podpora výdajů na energetický posudek, projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti a organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis. Tuto podporu nelze udělit v oblasti zemědělské prvovýroby. Podmínkou je jejich vznik po 1. 1. 2021 a dodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřních prostorů);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu , bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren , solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Nepodporované aktivity

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov (vyjma budov Správy železnic, státní organizace),
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE,
 • rekonstrukce či výstavby zdroje na biomasu nad 5 MW příkonu,
 • instalace FVE nad 1 000 kWp instalovaného výkonu a akumulace energie nad 1 000 kWh instalované kapacity,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů a trakčních kolejových vozidel.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?