Vytvoření kapacit nových dětských skupin

1. Výzva č. 141 pro vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl.m.Prahu

Alokace

349 480 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí

29.4.2022, 9:00

Platnost do

8.6.2022, 12:00

Typ výzvy

Průběžná 

Území

 Celá ČR (mimo hl. m. Prahy)

Cíl výzvy

 • Výzva podporuje vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je
  zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
 • Projekt může být realizován po celé ČR bez hl. m. Prahy.
 • Podporovány budou dětské skupiny v režimu pro veřejnost.
 • Cílovou skupinou pro projekt jsou rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let svěřeny ve své péči (např. pěstouni).
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 16 měsíců. např. nákup SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících.

Podpora jednotlivým žadatelům

Podpora 95%, spolufinancování příjemce 5% pro:

 • Kraje • Obce • Organizační složky krajů a obcí • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi • Dobrovolné svazky obcí • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné
  organizace
   

Podpora 100%, bez spolufinancování příjemce pro: 

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: Obecně prospěšné společnosti • Spolky • Ústavy • Církve a náboženské společnosti • Nadace a nadační fondy • Místní akční skupiny • Hospodářská komora, Agrární komora • Svazy, asociace
Podpora 85%, spolufinancování příjemce 15% pro:
 • Ostatní subjekty/organizace zřizované kraji a obcemi neobsažené ve výše uvedených kategoriích: Obchodní společnosti: • veřejná obchodní společnost • komanditní společnost • společnost s ručením omezeným • akciová společnost 

Oprávněnými žadateli jsou

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • vysoké školy
 • církve a náboženské společnosti
 • veřejné výzkumné instituce
 • nadace a nadační fondy

2. Výzva č. 142 pro vytvoření kapacit nových dětských skupin v Praze

Alokace

50 520 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí

29.4.2022, 9:00

Platnost do

8.6.2022, 12:00

Typ výzvy

Průběžná 

Území

  Hl. m. Praha

Podpora 95%, spolufinancování příjemce 5% pro:

 • Kraje • Obce • Organizační složky krajů a obcí • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi • Dobrovolné svazky obcí • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) • Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 

Podpora 100%, bez spolufinancování příjemce pro: 

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: • Obecně prospěšné společnosti • Spolky • Ústavy • Církve a náboženské společnosti • Nadace a nadační fondy • Místní akční skupiny • Hospodářská komora, Agrární komora • Svazy, asociace 
Podpora 50%, spolufinancování příjemce 50% pro:
 • Ostatní subjekty/organizace zřizované kraji a obcemi neobsažené ve výše uvedených kategoriích: Obchodní společnosti: • veřejná obchodní společnost • komanditní společnost • společnost s ručením omezeným • akciová společnost  

Oprávněnými žadateli jsou

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • vysoké školy
 • církve a náboženské společnosti
 • veřejné výzkumné instituce
 • nadace a nadační fondy

Platí pro obě výzvy

Realizace projektu a lhůty

 • Projekty musí obsahovat fázi vybudování / transformace a 2 fáze provozu, přičemž délka jedné fáze provozu je 6 měsíců. Předčasné ukončení provozu není v rámci výzvy umožněno. 
 • Fáze vybudování/transformace musí být ukončena nejpozději do 30. září 2022. 
 • Nejpozději do 31. října 2022 musí být dětská skupina zapsána do Evidence dětských skupin.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k datu 30. září 2023. 

Potřebné náležitosti žádosti o podporu, se kterými Vám pomůžeme

 • Definice oprávněných žadatelů
 • Odůvodnění zacílení výzvy
 • Prohlášení obce
 • Součástí podkladů pro vydání právního aktu je doložení dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě (lze dodat do 40 dní od podání žádosti).
 • Není-li žadatel krajem, obcí či jimi zřízenou organizací, doloží dobrozdání obce, která je místem realizace projektu, o potřebnosti navýšení kapacity zařízení služeb péče o děti.oprávněných žadatelů

Financování projektu

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 590 710 Kč, maximální výše: 3 395 736 Kč.
 • Financování bude formou ex ante (předem) a způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny.
 • V průběhu realizace projektu se příjemce zavazuje nečerpat příspěvek na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
 • Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady 
Pro tuto výzvu byly vymezeny následující jednotky:
 • Cena za obsazenost zařízení péče o děti 730 Kč
  Cena za nájemné zařízení péče o děti 64 Kč
  Cena za kvalifikaci pečující osoby v zařízení péče o děti 14 760 Kč
 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?