Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Dotace z této výzvy vám umožní zajišťovat seniorům, zdravotně postiženým a sociálně vyloučeným terénním způsobem osobní asistenci, pečovatelskou službu a další sociální služby. A podpořit je tak v samostatném bydlení a nezávislém životě.

Termín podání žádosti o dotaci

14. 4. 2023 15. 11. 2023

Výše dotace

1 mil. Kč – 30 mil. Kč

Míra podpory

100%

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb sociální péče tak, aby byl co nejvíce podpořen nezávislý život osob cílové skupiny.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 14. 4. 2023 
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2023 v 16:00 hod.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2025
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Kč 
 • Výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč (neziskový sektor vč. DPH, veřejný sektor: bez DPH)
 • Místo realizace: celá ČR 
 • Režim financování: ex-post
 • Doba udržitelnosti projektu: 10 let

Cílová skupina

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Míra podpory

až 100 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí včetně pozemků, 
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby sociální péče.

Žadatelé o dotaci

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 
 • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb.,
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Podporované sociální služby

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence (§ 39)
 • Pečovatelská služba (§ 40)
 • Průvodcovské a předčitatelské služby jako terénní nebo ambulantní služba (§ 42)
 • Podpora samostatného bydlení jako terénní služba (§ 43) – v rámci podporovaných aktivit a úpravy zázemí pro poskytování ambulantních či terénních služeb sociální péče
 • Odlehčovací služby, pouze v terénní nebo ambulantní formě (§ 44)
 • Centra denních služeb (§ 45)
 • Denní stacionáře (§ 46)

 

Způsobilé náklady

 • Hlavní způsobilé výdaje: tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt, např. stavební práce, nákup pozemku, nákup stavby, nákup stavby určené k odstranění, nákup práva stavby, demolice jako předpoklad nové stavby.
 • Vedlejší způsobilé výdaje: tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí v úhrnu přesáhnout 10 % výše celkových způsobilých výdajů, např. dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek, kompenzační pomůcky, zdravotnické prostředky pro sociální služby, pořízení asistenčních a asistivních technologií, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, projektová dokumentace, zabezpečení výstavby (pořízení služeb), povinná publicita, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Indikátory

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:

 • 00039 – Počet klientů, kterým může být poskytnuta péče vznikem zázemí v zařízení: min. 20 nových klientů
 • 00040 – Počet klientů, kterým může být poskytnuta péče rozšířením zázemí v zařízení: min. 20 nových klientů
 • 00042 – Počet nových staveb sociální infrastruktury, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie: min. 1
 • 00043 – Počet renovací staveb sociální infrastruktury, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů: min. 1
 • 00044 – Jiné energeticky účinné renovace staveb soc. infrastruktury, které v průměru nedosáhnou alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů: min. 1
 • 00041 – Bezbariérově upravené budovy: min. 1

 

Environmentální Indikátory, které musí příjemce vykazovat:

 • 32300 – Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
 • 36113 – Snížení emisí CO2
 • 32601 – Úspora primární energie

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?