Dotace pro velké podniky

V novém programovém období přichází dobrá zpráva i pro velké podniky nad 249 zaměstnanců, které mohou za určitých podmínek dosáhnout také na některé dotace. V některých případech se počítá i se zapojením pražských firem, určité dotace tak bude možné čerpat také v regionu Praha. Velké podniky však musí počítat s omezením dostupné alokace jednotlivých programů.

Čekají Vás výzvy v těchto oblastech:

Digitalizace

Digitální transformace podniků (Národní plán obnovy)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: 16. 6. 2022 – 16. 9. 2022 (jsou vyhlášené 2 výzvy, rozdíly viz níže)

Druh výzev: kolové

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky 

U výzvy Digitální podnik: Geografické vymezení pro velké podniky (NUTS 2): Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

U výzvy Virtuální podnik: platí pro celé území ČR

Minimální výše dotace: 

U výzvy Digitální podnik: 1 mil. Kč

U výzvy Virtuální podnik: 0,5 mil. Kč 

Maximální výše dotace: 

U výzvy Digitální podnik: 15 mil. Kč

U výzvy Virtuální podnik: do výše de minimis (max. 200tis. EUR)

Míra podpory: 

U výzvy Digitální podnik: pro velké podniky 40 % pro území NUTS 2 – Severozápad, ostatní uvedené 30 % 
U výzvy Virtuální podnik: pro velké podniky 20 %

Cíl výzvy

Cíl výzvy Digitální podnik: 

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Cíl výzvy Virtuální podnik:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Podporované aktivity

Platí pro obě výzvy:

 • Podpora digitální transformace firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Způsobilé výdaje

Platí pro obě výzvy:

 • Investice do dlouhodobého hmotného majetku
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku
  • Základní SW
  • Pokročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje
  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Vysokorychlostní internet (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 1/2023

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: malé, střední, velké podniky a fyzické osoby podnikající na území ČR kromě hl. města Prahy

Žadatel musí mít oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti.

Při podání musí žadatel splnit hodnotící kritéria:

 • být fyzickou nebo právnickou osobou provozující veřejné sítě elektronických komunikací,
 • být držitelem registrace ČTÚ k provozu sítě,
 • modernizovat síť NGA – pro účely projektu v programu Vysokorychlostní internet je požadováno, aby síť byla schopna zajistit reálné připojení k internetu s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s 
 • realizovat novou síť NGA –  je požadováno, aby síť byla schopna zajistit reálné připojení k internetu s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s
 • realizovat síť NGA v jedné z intervenčních oblastí stanovených MPO

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč

Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Míra podpory: 75 %

Cíl výzvy

Cílem usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury.

Podporované aktivity

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup k vysokorychlostnímu internetu s využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do budoucna je podmínkou umožnit minimální rychlost 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků, nebo jejich modernizací),
 • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost minimálně 100 Mbit/s).

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury přiojení k vysokorychlostnímu internetu (kabelové trasy, kabelovody, spojky, skříně rozvaděčů, nosné prvky pro montáž optických kabelů, prvky související s instalací optické, metalické a koaxiální sítě…).
 • Výdaje na aktivní prvky sítě NGA včetně bezdrátových řešení.
 • Nákup existující fyzické infrastruktury, sítě, nebo části sítě, za podmínek, že cena infrastruktury, která je předmětem nákupu bude nižší, než výstavba nové infrastruktury ve srovnatelném rozsahu a místě realizace.
 • Stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí NGA (nezbytné projektové, výkopové, montážní a instalační práce, úhrada věcných břemen a nezbytných záborů veřejného prostranství, úhrada škod na zemědělských plodinách…).

Energetika

Program THÉTA (Technologická agentura ČR)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: 2. 6. 2022 – 27. 7. 2022

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky

Minimální výše dotace: není stanovena

Maximální výše dotace: Podprogram 1 – 10 mil. Kč., pro Podprogram 2 není max. výše stanovena

Míra podpory: 25-65% (v závislosti na zvoleném Podprogramu a typu účinné spolupráce)

Cíl výzvy

Projekty by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech.

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram je určen pro návrhy  projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti energetiky a nabídnou takové výstupy/výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě metodik, strategických a koncepčních dokumentů, regulačních rámců apod. Jedná se zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Tento podprogram je zaměřen na podporu v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Návrhy projektů patřící do podprogramu 2 musí vykazovat dostatečně promyšlený aplikační potenciál, a to včetně budoucí komercializace. Zásadní je zapojení podniků, které musí v návrhu projektu dostatečně popsat plán na uplatnění výstupů/výsledků v praxi.

Podporované aktivity

Podporovány jsou aktivity, které směřují k dosažení využitelných výstupů, taktéž publikačních, jejichž aplikace přispěje k plnění stanovených cílů programu a k pozitivním společenským dopadů. Mezi očekávané výstupy se řadí především patenty, prototypy a funkční vzorky, poloprovozy, software a v případě Podprogramu 1 také metodiky či výsledky promítnuté do právních norem, směrnic apod.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami
  • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo
  • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (Národní plán obnovy)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: 22.3. 2022 – 31. 8. 2022

Druh výzvy: průběžná

Způsobilí žadatelé: všechny podnikatelské subjekty (s výjimkou těch vlastněných ze 100% veřejným subjektem), platí pro celé území ČR včetně Prahy

Minimální výše dotace: není stanovena

Maximální výše dotace: cca 11 mil. Kč (v závislosti na výši způsobilých výdajů daných určeným výpočtem)

Míra podpory: 35-50% v závislosti na lokalitě projektu a druhu fotovoltaického systému

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Podporované aktivity

 • pořízení fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách (nikoliv obytných budovách či na zemi) včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp
 • pořízení zařízení na akumulaci elektrické energie (může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie).

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) ve formě externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace (Dokumentace pro provedení stavby, Dokumentace skutečného provedení stavby)
 • Inženýrská činnost ve výstavbě

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění (Národní plán obnovy)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: 5.5.2022 – 5.5.2023

Druh výzvy: průběžná

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky na celém území ČR (včetně hl. města Prahy)

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč

Maximální výše dotace: 500 mil. Kč

Míra podpory: 50 % 

Cíl výzvy

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Podporované aktivity

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
 • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat)

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady na
  • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
  • Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
  • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).
 • Projektová dokumentace stavby
  Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace – V rámci této výzvy je ZV pouze:
  • DPS – Dokumentace pro provedení stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby,
   univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.
   Objednavatelem je investor.
  • RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby
   upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.
   Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
  • SKP nebo DSPS  -Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného
   stavu stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
  Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob 

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Modernizační fond)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 6/2022 – 5/2023

Způsobilí žadatelé: Vlastníci soustavy zásobování tepelnou energi

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč

Maximální výše dotace: 500 mil. Kč

Míra podpory: pro velké podniky v Praze 45 %, v ostatních regionech 60 %

Cíl výzvy

Cílem je podpora využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Podporované aktivity

Mezi základní podporované typy projektů patří:

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v SZTE se změnou palivové
  základny nebo typu energie na:
  • obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci
   s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále
   jen „vysokoúčinná KVET“),
  • energetické využití odpadů, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
  • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel),
  • energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • rekonstrukce nebo náhrada OZE v SZTE (bez změny palivové základny), pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci SZTE,
  včetně výměníkových stanic a systému měření a regulace, kdy rozvody nebudou v cílovém stavu na uhelném zdroji tepla 

Způsobilé výdaje

 • Přímé realizační výdaje
  Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného
  projektu.
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
  Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského
  dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP), které
  lze považovat za způsobilé maximálně do výše 3% z přímých realizačních
  výdajů projektů.
 • Vícepráce
  Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby,
  které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se
  s objednatelem na jejich provedení dodatečně dohodl po uzavření
  smlouvy o dílo.
 • Propagační opatření
  Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky na zajištění propagace, stanovenými ve výzvě a v souladu s Grafickým manuálem pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.
 • Daň z přidané hodnoty
  Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je příjemce povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli
 • Pohledávky
  V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním
  výpisem), je vždy nutno předložit písemnou smlouvu/dohodu o započtení
  vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je vhodné uvést
  i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Úspora vody v průmyslu (Národní plán obnovy)

Základní parametry výzvy

Stav: vyhlášená

Termín pro podávání žádostí: 12.5. 2022 – 30. 9. 2022

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky (platí pro celé území ČR)

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč

Maximální výše dotace: 25 mil. Kč 

Míra podpory: pro velké podniky až 40 %  

Cíl výzvy

Výzva se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje se na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Podporované aktivity

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při
  zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Způsobilé výdaje

 • Inženýrská činnost  – Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických (maximálně na 5% nákladů rozpočtu projektu)
 • Inženýrské sítě  – Výdaje při instalaci, modernizaci či rekonstrukci rozvodů nutných k realizaci projektu (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace.
 • Stavby – výdaje týkající se stavebních prací a dodávek pouze nezbytně nutných pro realizaci opatření. 
 • Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru – Výdaje na pořízení technologií, strojů, software a zařízení

Program Prostření pro život - 6. veřejná soutěž (Technologická agentura ČR)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 30. 6. 2022 – 14. 9. 2022

Způsobilí žadatelé: výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu (celé území ČR)

Minimální výše dotace: bude upřesněna v zadávací dokumentaci

Maximální výše dotace: bude upřesněna v zadávací dokumentaci

Míra podpory: 85 %

Cíl výzvy

Cílem je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Podporované aktivity

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou přispívat zejména k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Cirkulární řešení v podnicích (Národní plán obnovy)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 7/2022 

Druh výzvy: průběžná

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč

Maximální výše dotace: 20 mil. Kč

Míra podpory: 40 %

Cíl výzvy

Cílem dotačního programu je podpořit zelenou transformaci podnikatelského sektoru směrem k nízkouhlíkové, cirkulární a digitální společnosti, snížení materiálové náročnosti výroby, snížení spotřeby primárních surovinových zdrojů a zavádění cirkulárních řešení v podnikání.

Podporované aktivity

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení),
 • stavební práce,
 • technický dozor,
 • dodávky a služby.

Úspory energie (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 8/2022

Druh výzvy: průběžný

Způsobilí žadatelé: 

O dotaci na úspory energie mohou zažádat podniky všech velikostí s místem realizace mimo území hl. města Prahy působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl – výrobní sektor
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.)
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení)

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč

Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Míra podpory: pro velké podniky 30 % 

Cíl výzvy

Cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie

Podporované aktivity

 • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
  hmotného majetku)
 • Energetický posudek
  Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách

Blíže bude specifikováno po vyhlášení výzvy.

Smart grids - Smart Grids I. (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 8/2022

Způsobilí žadatelé: velké podniky, akciové společnosti, provozovatele přenosových soustav mimo území hl. města Prahy

Minimální výše dotace: 10 mil. Kč

Maximální výše dotace: 500 mil. Kč

Míra podpory: až 40 %

Cíl výzvy

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Podporované aktivity

 • výstavba, posílení a modernizace přenosové soustavy a transformátorů
 • zlepšení kvality dodávek elektřiny koncovým zákazníkům
 • minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek

Blíže bude specifikováno po vyhlášení výzvy.

Průmyslové hospodaření s vodou (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: 1/2023 – 9/2024

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky na celém území ČR mimo hl. města Prahy.

Minimální výše dotace: 1,3 mil. Kč

Maximální výše dotace: 25 mil. Kč

Míra podpory: není zatím stanoveno

Cíl výzvy

Podporované aktivity

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Pořízení technologií spojených s parními systémy.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.

Způsobilé výdaje

 • technologie
 • stavební práce
 • dodávky
 • služby

Nízkouhlíkové technologie (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 1/2023 

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky, mimo hl. města Prahy

Minimální výše dotace: není zatím stanovena

Maximální výše dotace: není zatím stanovena

Míra podpory: není zatím stanovena

Cíl výzvy

Cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky
prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Podporované aktivity

 • snižování nákladů a zároveň snižování negativního dopadu svého podnikání na životní prostředí

Způsobilé výdaje

 • pořízení elektromobilů,
 • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
 • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
 • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Úspory energie s EPC (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 1/2023

Druh výzvy: průběžná

Způsobilí žadatelé: malé, velké i střední podniky, mimo hl. města Prahy

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč

Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Míra podpory: pro velké podniky 30 %

Cíl výzvy

Cílem je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Podporované aktivity

 • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek.
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace

Bude upřesněno po vyhlášení výzvy.

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 6/2023 

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč

Maximální výše dotace: 20 mil. Kč

Míra podpory: 40 %

Cíl výzvy

Podporované aktivity

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě

Způsobilé výdaje

 • výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení),
 • stavební práce,
 • technický dozor,
 • dodávky a služby.

Výzkum, vývoj, inovace

Aplikace (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 7/2022

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé:

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí s místem realizace mimo území hl. města Prahy. 

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065) nebo v projektech, které jsou realizovány ve spolupráci (splňují tzv. účinnou spolupráci, resp. kód intervence 063).

Podniky musí působit v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl – výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč

Maximální výše dotace: 100 mil. Kč

Míra podpory:

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce. Pro velký podnik:

Průmyslový výzkum: 50 % bez účinné spolupráce / 65 % v případě účinné spolupráce

Experimentální vývoj : 25 % bez účinné spolupráce / 40 % v případě účinné spolupráce

Cíl výzvy

Hlavním cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů
a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporované aktivity

 • činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků:
  • prototyp/funkční vzorek
  • průmyslový/užitný vzor
  • otevřená technologie,
  • poloprovoz
  • certifikovaná metodika 
  • software

Způsobilé výdaje

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu – výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu,
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Inovace (OPTAK) pozn. není pro velké podniky, jenom pro small mid-caps

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 8/2022

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: 

 • malé a střední podniky,
 • small mid-caps (do 500 zaměstnanců) jejichž projekty zlepší podmínky v emisích skleníkových plynů  nebo úsporách vody

Působící v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • úpravy odpadů k dalšímu využití,
 • vydavatelské činnosti,
 • pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti,
 • tvorba programů a vysílání,
 • technické zkoušky a analýzy.

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč

Maximální výše dotace: 100 mil. Kč

Míra podpory: pro small mid-caps (do 500 zaměstnanců) 25 % 

Cíl výzvy

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.
Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. 

Podporované aktivity

Aktivity vedoucí k jedné z níže uvedených inovací v podniku:

 • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 • organizační inovace – zavádění nových informačních systémů, které propojí procesy uvnitř podniku  (např. ERP systémy, CRM systémy),
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (náklady na designové studie, grafické návrhy apod.

Způsobilé výdaje

 • technologie – pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí vč. souvisejícího SW,
 • stavby – novostavby i technické zhodnocení staveb, a to max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie,
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (de-minimis),
 • software a data – SW, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace,
 • práva k užívání duševního vlastnictví – know-how, licence, patenty (pro velké podniky de-minimis).

Program TREND - Nováčci (TAČR)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 9/2022

Způsobilí žadatelé: malé, střední, velké podniky a výzkumné organizace  na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy.

Minimální výše dotace: není stanovena

Maximální výše dotace: 15 mil. Kč

Míra podpory: 80 %

Cíl výzvy

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků.  

Podporované aktivity

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Fotonika a mikro-/nanoelektronika
 • Biotechnologie
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

Potenciál (OPTAK)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 1/2023 

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky mimo hl. města Prahy

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč

Maximální výše dotace: 100 mil. Kč

Míra podpory: 50 % 

Cíl výzvy

Cílem je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných,
vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Klade si za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění. 

Podporované aktivity

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení
pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit
tohoto centra,

Způsobilé výdaje

 • Výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií či hardware jako např. vybavení protypové dílny, zkušebny, testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.
 • Pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví – např. konstrukční, simulační a výpočtový software.

Program SIGMA (TAČR)

Základní parametry výzvy

Stav: plánovaná

Termín pro podávání žádostí: předpoklad vyhlášení 1/2023 

Způsobilí žadatelé: malé, střední, velké podniky a výzkumné organizace

Minimální výše dotace: není zatím stanovena

Maximální výše dotace: není zatím stanovena

Míra podpory: pro velký podnik různě pro dané kategorie činností:

Průmyslový výzkum 50%

Průmyslový výzkum v případě využití navýšení intenzity podpory 65%

Experimentální vývoj 25%

Experimentální vývoj v případě využití navýšení intenzity podpory 40 %

Inovace postupů a organizační inovace 15%

 

Cíl výzvy

Hlavním cílem je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku
nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství
a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí.

Podporované aktivity

Projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a dále začínající výzkumné pracovníky.

Způsobilé výdaje

Podpora bude poskytována na uznané náklady projektu, tj. na ty způsobilé náklady,
které jsou odůvodněné, které jsou v rozsahu nezbytném pro účely projektu,
a které poskytovatel schválí. Uchazeč může jako způsobilé náklady navrhnout pouze náklady vymezené v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
a dále v případě režimu veřejné podpory podle kategorie podpory.

Bližší specifikace způsobilých nákladů bude součástí zadávací dokumentace k příslušné veřejné soutěži

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Čekají na Vás výzvy především v těchto oblastech: