Speciální pedagogika pro NNO a školy

Dotaci 1-99 milionů Kč lze obdržet na stavbu, nákup vybavení, vnitřní konektivitu, úpravu zázemí pro školské pedagogické zařízení, psychologická centra a zkvalitnit tak její vzdělávací infrastrukturu.

Termín podání žádosti o dotaci

27. 5. 2024 - 30. 9. 2025

Výše dotace

99 mil. Kč

Míra podpory

75-100 %

Cíle výzev

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života. Zkvalitnění infrastruktury pro pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Zkvalitnění infrastruktury pro speciálně pedagogická centra (SPC). Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování preventivně výchovné péče.

 

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 27. 5. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2027
 • Alokace výzvy: 531 242 200 Kč (95. výzva), 359 969 200 Kč (96. výzva)
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 99 mil. Kč 
 • Druh výzvy: průběžná

Místo realizace

 • 95. výzva: obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje
 • 96. výzva: obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje

Způsobilé náklady

Přímé výdaje:

 • stavba
 • nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí, včetně chodeb
 • vnitřní konektivita
 • nákup stavby
 • nákup pozemku – max. 10 – 15 % celkových způsobilých výdajů
 • DPH

Nepřímé náklady:

 • dokumentace žádosti o podporu
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • administrativní kapacity a řízení projektu
 • poplatky
 • režijní, provozní a jiné náklady
 • publicita projektu
 • další náklady související s projektem (demolice budov, hřiště atd.)

Časová způsobilost výdajů: Od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu.

 

Podporované aktivity

Aktivita: Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče 

 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště) 
 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy

Cílová skupina

 • děti od 2 let v předškolním vzdělávání
 • rodiče
 • žáci, studenti
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogičtí pracovníci
 • nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a SŠ/VOŠ
 • zaměstnanci školských poradenských zařízení
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • dospělí v dalším vzdělávání
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • uprchlíci, migranti

Oprávnění žadatelé:

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizační složky státu 
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Míra podpory

Méně rozvinuté regiony (95. výzva):

 • 100 % způsobilých výdajů: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu 
 • 95 % ze způsobilých výdajů: nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace
 • 90 % ze způsobilých výdajů: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Území přechodových regionů – mimo hospodářsky a sociálně ohrožená území (96. výzva):

 • 100 % způsobilých výdajů: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu 
 • 80 % ze způsobilých výdajů: nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace
 • 75 % ze způsobilých výdajů: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení

Území přechodových regionů – v hospodářsky a sociálně ohrožených územích (96. výzva):

 • 100 % způsobilých výdajů: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizační složky státu 
 • 95 % ze způsobilých výdajů: nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace
 • 90 % ze způsobilých výdajů: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení

Hospodářsky a sociálně ohrožená území se zvýhodněnou mírou spolufinancování v přechodových regionech, obce ležící na území: 

 • správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihočeský kraj: Blatná, Dačice, Milevsko, Soběslav Jihomoravský kraj: Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou, Znojmo Kraj Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč Plzeňský kraj: Horažďovice, Nepomuk, Sušice
 • nebo bývalého vojenského újezdu: Brdy, Dobrá Voda, Milovice-Mladá, Polná na Šumavě, Ralsko

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?