Zvyšování kapacit zařízení pro služby sociálního poradenství a služeb sociální prevence

V rámci výzvy NPO (Národního plánu obnovy MPSV) lze pro účely poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence nakoupit nemovitost i s pozemkem, rekonstruovat vhodný objekt či vystavět nový, a to včetně jeho zázemí. Dále je možné nakoupit pomůcky, vybavení, zdravotnické prostředky či asistenční technologie. Díky naší pomoci na to můžete získat dotaci v rozsahu 1–30 mil. Kč.

Termín podání žádosti o dotaci

25. 1. 2024 - 31. 8. 2024

Výše dotace

1 - 30 mil. Kč

Míra podpory

100 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je přispět k řešení nepříznivé sociální situace osob a napomoci předcházet sociálnímu vyloučení osob v tíživé či nepříznivé sociální situaci skrze navyšování kapacit zařízení poskytujících služby sociálního poradenství a sociální prevence.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 1. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2026
 • Alokace výzvy: 1 mld Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč 
 • Druh výzvy: průběžná
 • Územní dimenze: celá ČR, vč. Hl.m.Prahy
 • Míra podpory: 100 % schválených způsobilých nákladů

Podporované aktivity

1. nákup nemovitostí včetně pozemků (tuto aktivitu nelze realizovat samostatně, je nutné, aby byla spojena s druhou aktivitou)

2. výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu (budovy), zázemí pro poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence.

Podporu lze získat pouze u těchto služeb sociálního poradenství a sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

i) Odborné sociální poradenství (§ 37)

ii) Služby sociální prevence (§ 53)

 • Tlumočnické služby
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Terénní programy
 • Centrum dušeního zdraví
 • Nízkoprahová denní centra / centra pro děti a mládež
 • Sociální rehabilitace
 • Noclehárny
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi / seniory / zdrav. postiženenými
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terapeutické komunity
 • Intervenční centra
 • Raná péče telefonická
 • Krizová pomoc
 • Sociální rehabilitace

Cílová skupina

 • Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, MČ, městys, městský obvod 
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • Jiné právnické osoby zřizované Hl.m.Prahou, osoby s podílem 100 % územněsprávních celků či se 100 % podílem obce
 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, pobočné spolky aj.) s podmínkou, že zakladatelem či členem statutárního orgánu není podnikatelský subjekt 
 • Církve, církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizační složky státu 

Způsobilé náklady

Hlavní způsobilé výdaje:

 • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování sociálních služeb,
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov vedoucích k navýšení kapacity sociální služby,
 • Vytvoření zázemí pro poskytování sociálních služeb,
 • Administrativní zázemí/kanceláře, včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby,
 • Zeleň na budovách (vegetační střechy a fasády),
 • Vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) realizovaných staveb,
 • Demolice původního objektu a budov u projektů, kde je v plánu následná nová výstavba,
 • Systémy protipožární ochrany,
 • Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy),
 • Výdaje vázané na energetické úspory (např. zlepšování energetických vlastností obálky budov, snížení energetické náročnosti budov, realizace fotovoltaiky),
 • Nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb, 
 • Nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována,
 • Nákup stavby určené k demolici u projektů, kde je v plánu následná nová výstavba,
 • Nákup práva stavby.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?