Budoucnost práce s operačním programem Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus si klade za cíl řešit problémy a potřeby ČR v oblasti trhu práce, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou.

Níže naleznete konkrétní výzvy, které Vás, věříme, zaujmou. 

Plán vyhlášení výzev

červenec 2022

Cílové územi

v rámci celé ČR

Alokace

23,442 mld. Kč

Priorita Budoucnost práce OPZ+ se zaměřuje zejména na řešení těchto problémů:

Podpora vzdělávání; Poradenské a informační činnosti; Motivační aktivity; Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání; Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 

Oblasti služeb péče o děti; Oblast trhu práce; Zaměstnavatelská sféra; Legislativní a institucionální oblast

Oblast vzdělávání; Oblast řízení lidských zdrojů; Sdílení praxe a přenos zkušeností; Poradenství

 

 

Čekají Vás konkrétně tyto výzvy:

Přístup k zaměstnání

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 2.9.2022

Plán příjmu žádostí: 9.9.2022 – 21.11.2022 (kolová výzva)

Alokace: 300.000.000,00 CZK

Příjemci výzvy: poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce, dobrovolné svazky obci

Specifický cíl:

Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

Podporované aktivity:

Individuální a specializované poradenství, diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání (kvalifikační, měkké dovednosti a kompetence), asistence a mentoring, aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce (obnova pracovních návyků, pracovní trénink, zprostředkování zaměstnání, podpora založení podniků), u některých cílových skupin návrat do studia.

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání, neaktivní osoby, zejména cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodů kumulace hendikepů, určitého věku, nízké kvalifikace a dalších znevýhodnění (např. cizinci, příslušníci menšin, odchod z VTOS).

Integrované územní investice - zaměstnanost

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 17.10.2022 

Plán příjmu žádostí: 24.10. 2022 – 5.5.2023 (průběžná výzva)

Alokace: 150 000 000, 00 CZK

Příjemci výzvy: Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce, dobrovolné svazky obcí

Specifický cíl:

Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

Podporované aktivity:

Individuální a specializované poradenství, diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání (kvalifikační, měkké dovednosti a kompetence), asistence a mentoring, aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce (obnova pracovních návyků, pracovní trénink, zprostředkování zaměstnání, podpora založení podnikání), u některých cílových skupin návrat do studia

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby: zejména cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodů kumulace hendikepů, určitého věku, péče, zdravotního hendikepu, nízké kvalifikace a dalších znevýhodnění

Rovnost žen a mužů

Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 2.9.2022

Plán příjmu žádostí: 2.9.2022 – 28.11.2022 (kolová výzva)

Alokace: 40 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: obchodní korporace OSVČ státní podnik nestátní neziskové organizace profesní a podnikatelská sdružení poradenské a vzdělávací instituce školy a školská zařízení vysoké školy veřejné výzkumné instituce kraje, obce a jimi zřizované organizace organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace místní akční skupina dobrovolné svazky obcí právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

Specifický cíl:

Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby

Podporované aktivity:

Aktivity zprostředkujících genderově nestereotypní informace, zkušenosti či dovednosti, které podpoří vědomé a informované rozhodování o budoucí profesi.

Cílová skupina:

Zaměstnanci; rodiče s malými dětmi; vzdělávací a poradenské instituce; neaktivní osoby; zaměstnavatelé

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 3.11.2022

Plán příjmu žádostí: 3.11.2022 – 30.1.2023 (kolová výzva)

Alokace: 50 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: obchodní korporace OSVČ nestátní neziskové organizace profesní a podnikatelská sdružení poradenské a vzdělávací instituce právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona místní akční skupina

Specifický cíl:

Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby

Podporované aktivity:

Posílení stávajících a rozvoj nových kompetencí potřebných pro trh práce/podnikání; sdílení zkušeností a síťování; poradenství pro trh práce/podnikání.

Cílová skupina:

Znevýhodněné ženy

Implementace opatření na zajištění rovného odměňování

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 9.8.2022

Plán příjmu žádostí: 9.8.2022 – 30.12.2022 (průběžná výzva)

Alokace: 150 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: Organizační složky státu

Specifický cíl:

Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby

Podporované aktivity:

1) Zpracování výzkumů, analytických studií a metodik 2) Tvorba nových a rozvoj existujících nástrojů pro zjištění rozdílů v odměňování v organizaci 3) Pilotní ověření auditů rovného odměňování u zaměstnavatelů 4) Podpora kontrolních orgánů při efektivní kontrole rovného odměňování žen a mužů 5) Podpora zaměstnavatelů při implementaci systémů transparentnosti odměňování 6) Tvorba a rozvoj nástrojů pro pravidelný monitoring a zveřejňování rozdílů v odměňování žen a mužů u zaměstnavatelů 7) Realizace osvětových a informačních kampaní jako doplněk pro relevantní aktivity 8) Evaluace.

Cílová skupina:

Orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci, Zaměstnavatelé, Zaměstnanci.

Adaptabilita

Age management

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 21.10.2022

Plán příjmu žádostí: 24.10.2022 – 23.3.2023 (kolová výzva)

Alokace: 300 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: Obchodní korporace, NNO, státní podniky

Specifický cíl:

Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

 

Podporované aktivity:

Aktivity související se zaváděním age managementu a systémovou prací s lidskými zdroji jakožto jednoho z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniků na trhu v kontextu demografického vývoje v ČR a s tím souvisejícího prodlužování pracovního života. Konkrétně se jedná o aktivity jako age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení, zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice, využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů, zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit, vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0.

 

Cílová skupina:

Zaměstnavatelé, zaměstnaci

Hledáte i jiné výzvy?

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?