Cestovní ruch a kultura v programu Interreg

Až 80 % dotace na opravu kostelů, přírodně naučných stezek, kulturních center, muzeí společné paměti, aktivit v oblasti edukace a cestovního ruchu v krásných lokalitách česko-polských regionů.

Termín podání žádosti o dotaci

do 28. 2. 2024

Výše dotace

66,86 mil. EUR

Míra podpory

80 %

Cíl výzvy

Cílem je spolupráce subjektů k prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: do 28. 2. 2024
 • Druh výzvy: jednokolová průběžná
 • Alokace: z EFRR 66,86 mil. EUR
 • Míra podpory: EU max 80%; státní rozpočet max 5%; žadatel / partneři min 15%
 • Udržitelnost projektu: 5 let

Územní zaměření:

Za regiony ČR kraje:

 • Liberecký
 • Královéhradecký
 • Pardubický
 • Moravskoslezský
 • Olomoucký

Financování a výdaje:

 • EU max 80%; státní rozpočet max 5%; žadatel / partneři min 15%

tipy projektů: 

 • Standartní projekt – do 200 000 EUR (vykazovat pouze za použití zjednodušených metod vykazování) nebo nad 200 000 EUR (horní hranice není stanovena)
 • Pro malé projekty – pro investiční záměry (jako priorita 2 je) jde o podporu max do 80 000 EUR z EFRR

vykazování nákladů: 

 • zjednodušené (výdaje na přípravu projektu, náklady na zaměstnance, kancelářské a administrativní náklady, náklady na cestování a ubytován)
 • úplné (náklady na externí odborné poradenství a služby, náklady na vybavení, náklady na infrastrukturu a stavební práce)
 • výdaje na přípravu projektu: jednorázová částka 4 150 EUR rozdělená mezi partnery podle jejich dohody (další druhy a způsoby nákladů viz Příručka)

Oprávněný žadatel

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení  
 • organizace, subjekty, jednotky zřizované a zakládané orgány veřejné správy 
 • nestátní neziskové organizace a církve / náboženské spolky
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vč. destinačních společnosti
 •  vzdělávací instituce včetně vysokých škol 
 • hospodářské komory
 • Podpora k upevnění povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu,
 • Financovány mohou být následující aktivity: 
 • navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci (s akcentem na moderní a udržitelné formy) a využívání kulturního a přírodního dědictví;
 • propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (np. vznik společné značky), 
 • aktivity spojené se vznikem nových přeshraničních produktů

Způsobilé výdaje

 • studie nebo šetření (jako jsou. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky);
 •  odborná příprava (např. školení, zaplacení stipendia na studium apod.);
 • překlady a tlumočení;
 • vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek,
 • propagace, komunikace, publicita, propagační předměty a činnosti nebo informování související s projektem nebo programem jako takovým;
 • finanční řízení (např. realizace platebního styku v rámci projektu apod.)
 • služby související s pořádáním a prováděním akcí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování, tlumočení, dopravy, ubytování, pojištění cílové skupiny účastníků akce a pojištění pořádané akce proti zásahu vyšší moci);
 • účast na akcích (např. registrační poplatky);
 • právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské a účetní služby;
 • práva duševního vlastnictví;
 • poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem;
 • cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a poskytovatelů služeb; a
 • jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty, např.:
  •  honoráře pro přednášející, občanskoprávní smlouvy;
  • projektová dokumentace a inženýrská činnost spojená s provedením stavebních prací apod

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?